53 - wanneer men zoo spoedig mogelyk na het verlaten der dag school of eener vervolgklasse plaats vroeg op eene herha lingsschool. Maar bij velen zal dit wel tot de vrome wenschen blij ven behoorenmen schijnt eerst de behoefte te gevoelen tot meerdere ontwikkeling, wanneer de praktijk van het dagelijksch leven daartoe dwingt. Bij het eindigen van den wintercursus, einde Maart, waren nog 594 jongens en 866 meisjes, samen 1460 leerlingen, over. In het vorige jaar waren deze getallen respectievelijk 619, 842, 1461. Wegens wangedrag of ongeregeld schoolbezoek moesten gedurende dezen cursus 19 verwijderd worden, ’t Waren allen jongens. Van een twaalftal jongens wordt opgegeven, dat zy op den duur de lessen in de eerste klasse niet konden volgen. Aan een enkele werd aangeraden, plaatsing te zoeken op eene school met eenvoudiger leerplan. Andere werden bij ’t einde van den cursus niet bevorderd, weer andere bleven van zelf weg, wanneer zij ondervonden, dat ze te veel ten achter waren by hun medeleerlingen. Aan ééne inrichting werd eene inhalingsklasse gevormd met een getal van 19 leerlingen. Aan eene andere werd een leerling, die de lessen in taal, rekenen en lezen niet kon volgen, bezig gehouden met teekenen, waarvoor hij eenigen aanleg scheen te hebben. Ook werden er wel zwakke leerlingen afzonder lijk genomen, om te trachten ze by te werken. Van eene inrichting heet het: in het vorige jaar werden leerlingen, wier vorderingen aan het einde van den cursus onvoldoende waren, niet bevorderd tot eene volgende klasse. Jammer genoeg, het gevolg was, dat zy allen de school verlieten. Daar om hebben we in dit jaar alle leerlingen „meegesleept”, totdat zij het zelf opgaven”. En tenslotte wordt nog by eene andere herhalingsschool opgemerkt: „Het aantal leer lingen, dat, wat het volgen der lessen aangaat, door hunne geringe ontwikkeling den onderwijzer veel last veroorzaakte, was dit jaar vrij groot”. Uit dit alles blijkt wel ten duidelijkste, dat er op ’t gebied der herhalingsscholen nog niet de gewenschte vooruitgang en belangstelling is gekomen. 104 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1494