53 105 Het schoolverzuim is aan deze inrichting eene ziekte, die maar niet voor genezing vatbaar schijnt. Is het willekeurig verzuim aan eenige scholen van geene of geringe beteekenis, bij andere wisselt het bij de jongens van 'l2 tot 7 °/o, bij de meisjes van ’/2 tot 2 °/o. Verzuim wegens ziekte of ge dwongen loopt by de jongens van 1 tot 17,8 °/0, by de meisjes van 3 tot 12 °/0. Als oorzaken hiervoor worden opgegeven: familiezaken, ongesteldheden in den ongunstigen tijd van het jaar, K. K. feestdagen en helaas, nog te veel beroepsbezigheden. Zelfs is het merkwaardig, dat er zoo vaak vrij wordt gevraagd of genomen om de een of andere uitvoering bij te wonen. Wel doen de meeste onderwijzers hun best om het verzuim zoo gering mogelyk te maken, maar de middelen blyken onvoldoende. Aan de ouders wordt een berichtkaart gezonden, soms een brief; er wordt meer malen met de ouders gesproken; ook de patroons krijgen wel eene kennisgeving, wanneer werkzaamheden als oorzaak worden opgegeven. Als geneesmiddel wordt mede toegepast, het weigeren van een getuigschrift bij veel willekeurig ver zuim. Misschien zou een post voor belooningen by trouw en belangstellend schoolbezoek iets ten goede kunnen werken. De vlijt der leerlingen was over ’t geheel bevredigend; natuurlijk komen ook uitzonderingen voor. Er wórdt opnieuw geklaagd, dat ’t gehalte van de ontwikkeling der leerlingen, die zich voor 't herhalingsonderwijs aan melden, geringer is dan vroeger. De beste gaan meer naar den Handelscursus of eenige andere inrichting. Over ’t algemeen valt de vlijt in de voor de leerlingen meer nieuwe vakken, als boekhouden, snel- en machineschryven, handenarbeid, teekenen, Fransch, kook- en huishoudkunst meer te roemen, dan in die der lagere school, die steeds minder de belangstelling wekken. De vorderingen worden over ’t geheel voldoende geacht, ofschoon deze ook al zeer uiteenloopend kunnen zijn. Meestal zijn ze meer bevredigend hij leerlingen, die voor korten tijd de lagere school hebben verlaten, dan bij hen, welke die leerjaren reeds een langeren tyd achter den rug hebben. De gezondheidstoestand was gunstig. Op enkele uitzonde ringen na behoefte een meer of minder ernstige ongesteld heid geen reden te zyn voor langdurig verzuim. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1495