53 Over ’t algemeen liet ook de reinheid niet te wenschen over. Trok by verscheidene inrichtingen de reinheid en netheid, vooral onder de meisjes, de aandacht der bezoekers, een minder gunstigen indruk maakte een enkele andere school. Ook de manieren der meeste leerlingen worden geprezen. Zy gedroegen zich fatsoenlyk, ordelijk, beleefd, bescheiden. De ruwe manieren van de straat of dikwijls ook van de eene of andere werkplaats werden door den invloed van de school heel wat verbeterd, zoodat velen uit een minder be schaafde omgeving meestal in korten tijd in hun voordeel veranderen. De onderwijzer moet worden geprezen, die on behoorlijke manieren niet zal toelaten en dus nauwlettend toezicht houdt, zoowel binnen de school als op straat by het begin en einde der lessen. Zy vinden ’t wel eens noodig, vooral in ’t begin van den cursus, te waarschuwen tegen onbeleefdheid en luidruchtigheid. Wijziging van het in vorige jaren reeds gevolgde leerplan, wrat betreft de vakken van onderwys of den tyd daaraan besteed, wordt in ’t algemeen niet noodzaklijk geacht. Bij de gemengde behoeften der leerlingen is verandering dan ook zeer moeilijk. Zoolang de verordening op de herhalings scholen niet gewyzigd is, schynt de tydsverdeeling over de vakken van ’t bestaande leerplan nog steeds goed geregeld te zijn. Toch wenscht een der verslagen het aantal leervak ken geringer. Voor het met eenig resultaat aanleeren eener vreemde taal moest men over meer uren kunnen beschikken. Mocht te eeniger tyd een talenschool worden ingericht, dan zoo het Engelsch als leervak het eerst in aanmerking komen. Een ander verslag hoopt, dat wat meer leerlingen van ’t onderwijs in kook- en huishoudkunst zonden kunnen ge nieten. Reeds is dit het negende jaarverslag, waarin door denzelfden persoon op het bouwen of inrichten van een keuken wordt aangedrongen, omdat kookonderwys 16 tot 20 meisjes op twee gastoestellen hoe langer hoe minder met de billyke eischen des tyds overeen komt. Verscheidene leerlingen verlieten gedurende den cursus de herhalingsscholen om naar andere inrichtingen van onderwys over te gaan. Vooral de Gemeentelyke Handels- cursus en zyn voorbereidende klasse trokken een groot deel. 106 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1496