53 107 IV. O n derw ij s. Verder gingen er over naar de Burgeravondschool, Industrie school, den Vakschool voor meisjes, naar de Normaallessen, de Berlitz- en Haniaschool, naar een cursus voor boekhouden. Mede trok de Teekenacademie nog al eenige leerlingen, ten gevolge waarvan een verslag opmerkt, dat de Herhalings school den lust tot teekenen schijnt te wekken en dat daarom een bevoegd leeraar in dat vak wel gewenscht zou zijn. Ook ging een tamelijk groot aantal meisjes-leerlingen over naar den cursus voor Bewaarschool-houderes. Nu men daar aan ook eenen voorbereidenden cursus heeft verbonden, zal dit invloed uitoefenen niet alleen op ’t aantal leerlingen der herhalingsscholen, maar ook op ’t gehalte. De vakken van onderwijs aan de herhalingsscholen zijn bij verordening bepaald. Het aantal uren onderwijs in ieder vak in de verschillende klassen is aan het inzicht van hoofd en personeel overgelaten en in het leerplan vastge legd. Vandaar dat dit aantal uren aan de onderscheidene inrichtingen in eenzelfde vak nog al vrij wat verschil geeft. Zeker zal hierbij ook het gehalte en de behoefte der leer lingen van eenig gewicht zyn. De Fransche taal in de her halingsscholen D, zoowel voor jongens als meisjes, neemt een belangrijk deel van den tijd in beslag. Aan die voor meisjes wordt mede een groot aantal uren besteed aan ’t onderwijs in handwerken, in kook- en huishoudkunst. Zoo ook aan Teekenen, Handenarbeid, Boekbinden, Snel- en Machine- schryven, waar deze vakken zijn voorgschreven. Al deze vakken werden door de leerlingen met bijzondere voorliefde gevolgd. Een gevolg zeker van de hoogere eischen, die in dit geval door de praktyk van het leven worden gesteld. Het aantal klassen voor ’t onderw'ijs in de handwerken voor meisjes wisselt aan‘de verschillende inrichtingen van 2 tot 11. Het hangt natuurlijk af van het meerdere of mindere schoolbezoek. Het aantal leerlingen per klasse loopt van 8 tot 30. Het meerendeel der klassen telt van 15 tot 20 leerlingen. Bij alle herhalingsscholen voor meisjes nemen alle leerlingen aan de handwerklessen deel; uitgezonderd VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1497