53 108 is slechts eene afdeeling aan een der inrichtingen, waar de meisjes voorbereid worden voor een of ander examen. Het onderwijs in kook- en huishoudkunst, waaronder aan enkele inrichtingen ook wasschen en strijken, kon niet aan alle klassen gegeven worden. By de school, die hettalrykst bezocht wordt, wordt het bijgewoond door leerlingen, die voor de tweede maal of vaker aan het onderwijs deelnemen. Daarmee werd een zachte drang uitgeoefend op haar om de lessen na ’t eerste jaar te blijven volgen. Verder werd bij andere scholen aan vier van de 6 of 7 klassen kook- onderwijs gegeven, omdat er niet meer avonden per tveek en meer onderwijskrachten beschikbaar waren, terwijl ook de lokaliteit te w'enschen overliet. Een gunstige uitzondering in dit opzicht maakt het kookonderwys aan de school Zusterstraat. Daar kunnen een tamelijk groot aantal meisjes zich practisch oefenen, omdat er een flink keukenlokaal aanwezig is. ’t Is een algemeene klacht, dat zooiets aan andere inrichtingen ontbreekt. De omvang van het onderwijs in de verschillende vakken eischt in dit verslag weinig ruimte. Slechts in één der 19 verslagen wordt daaraan eenige aandacht gewijd. Het luidt De taal beperkte zich uitsluitend tot de herhaling van de leerstof der lagere school. Bij het rekenen werd nevens de herhaling aandacht ge schonken aan de behoeften der praktijk. Bij het lezen kon de kring aanmerkelijk worden uitgebreid. By het leervak algemeene kennis hadden de leerlingen gelegenheid tot het stellen van vragen over allerlei onder werpen. De geschiedenis bepaalde zich tot een overzicht der staats inrichting. Het kasboekhouden en de handenarbeid werden met groote belangstelling beoefend. Nog wordt opgegeven, dat bij het rekenonderwijs dit jaar eenvoudige overzichten gegeven werden van onderwerpen uit de praktijk, bijv, oppervlakte- en inhoudsberekening. De Sub-Commissie vertrouwt, dat dit onderwerp by andere inrichtingen ook niet uit het oog is verloren. De belangstelling der werkgevers en werkgeefsters in het VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1498