53 109 De bibliotheek is altjjd een zeer belangrijke afdeeling bij het herhalingsonderwys. Er wordt door de leerlingen veel prijs op gesteld en daardoor wordt er een druk en belang stellend gebruik van gemaakt. Het toegestane bedrag wordt dan ook op de meest doelmatige wijze besteed om geschikte leesboeken aan te schaffen. Wel gaat dit met eenige moeite gepaard, omdat men zorgen moet, geen pikante of al te prikkelende lectuur te kiezen, maar die moeite wordt ruim- bezoeken der herhalingsschool door hunne dienstbaren schijnt stijgende te zijn. Was vroeger de klacht algemeen, dat men steeds van dien kant tegenwerking ondervond, thans begint men in deze en gene inrichting te roemen op steeds meerdere medewerking. Ware dit maar algemeen Maar nog altijd hoort men: „geen medewerking, hoewel ook geen tegenwerking”. Dus onverschilligheid. Bij anderen is de medewerking gering. De school komt bij de leerlingen in de tweede plaats, vooral wanneer de betrekking goed is. Waar moeite aangewend moet worden om medewerking te verkrijgen, wordt ze niet of moeiljjk verleend. Sommige werkgevers of werkgeefsters storen zich niet aan ’t her- halingsonderwijs en laten de jongens of meisjes niet op tijd gaan. Vooral met St. Nicolaas moet men veel door de vingers zien. Treurig is het echter, dat de patroons ook wel eens worden uitgespeeld, om verzuim door eigen schuld te dekken. Grootere werkgevers zijn in den regel meer tot medewerking bereid dan kleinere. Het oordeel over de leermiddelen is over ’t algemeen zeer gunstig. Deze zijn alleszins voldoende en in goeden staat. Alleen komt de steeds herhaalde klacht, dat een tweetal machines bij het machineschrijven veel te gering is voor het aantal leerlingen, dat er aan deelneemt. De tijd van 5 a 6 minuten per week en per leerling is te gering om de gewenschte vaardigheid te verkrijgen. Hierbij komt nu nog, dat het voorzien van alle leerlingen van een goede trekpen en passer met inzetstukken veel hoofdbreken kost met het oog op het budget. V. Bibliotheek. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1499