53 110 VI. Algemeene Opmerkingen. schools beloond. Zelfs vele ouders en huisgenooten deelen met veel genoegen in ’t genot, dat het lezen verschaft. De leerlingen kunnen öf om de week, öf om de 14 dagen de boeken verwisselen. De meeste bibliotheken werden gevormd vanaf het begin der school; zij zijn dus 12 jaar oud. Enkele bestaan een korteren, éen een langeren tyd n.l. die aan de Duinstraat 10 te Scheveningen. Deze bevat dan ook een aantal van 600 boeken, zoodat uitbreiding hier niet noodig wordt geacht, ■wel vernieuwing en onderhoud. De andere verzamelingen tellen meest van 100 tot 200 werken, enkele iets minder, andere iets meer. Zy worden jaarlijks geregeld uitgebreid, ofschoon hierby de wensch wordt uitgesproken, dat de toe- gestane som meer in overeenstemming mocht worden gebracht met het aantal leerlingen. Deze som is nu gelijk voor inrich tingen van 20 en die met 200 bezoekers. Alle bibliotheken dienen natuurlijk voor de leerlingen; slechts by enkele heeft men ook een kleine afdeeling voor de onderwijzers, bestaande uit handleidingen voor verschil lende vakken. Als bijzonderheid wordt meegedeeld, dat aan eene inrichting alle uitgaven in 1914 gestaakt werden uit zuinigheid wegens de tijdsomstandigheden. Onder deze afdeeling deelt de Sub-commissie voor de Her halingsscholen nog de volgende opmerkingen, wenschen en klachten mede, betrekking hebbende op den gang van het onderwijs, de verschillende leervakken en wat verder voor een juist begrip van het Jaarverslag dienstig kan zijn. a. Aan de school Van Dijkstraat 55a volgden een vijftiental leerlingen voor de derde maal trouw den cursus en ook den verbindingscursus. Zooals in vorige jaren kon ook ditmaal aan dezen een aandenken aan hun ijver en geregeld school bezoek worden gegeven. In den loop van dit jaar werd deze school eene kast voor leermiddelen rjjker, zoodat er nu voldoende berging is. 't Is te betreuren, dat de verordening niet toelaat, dat tijdelijk personeel langer dan éen jaar aan de school ver- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1500