53 Ill bonden mag blijvenvooral daar de helft van ’t personeel hier tijdelijk werkzaam is. Eene betere verlichting der lokalen ware aan deze school gewenscht. b. Van de school Schelpkade 43: Het aantal leerlingen is steeds tamelijk gering, doordat de school in geen eigenlijke volksbuurt staat. De meisjes, die aan ’t onderwijs deelnemen, zijn over ’t geheel kinderen, die onvoldoende van aanleg en vorderingen zijn. Flinke leerlingen komen in den regel op deze Herhalingsschool niet; zij toch gaan naar vak cursussen of worden voor eene betrekking opgeleid, waarvoor meerdere ontwikkeling vereischt wordt. Op deze school komen meestal meisjes, die alleen dienstboden kunnen worden. c. Van de school Achterraamstraat 10: Het aantal leer lingen is te groot. Acht klasselokalen zijn in gebruik, waar door leerlingen van 13 a 15 jaar zitten in banken van kinderen van 8 a 9 jaar. d. Van de school Korte Lombardstraat 11: Eindelijk moet nu toch eens geklaagd worden over het straatlawaai, dat gedurende den zomercursus het onderwijs ernstig schaadt. Op mooie avonden in het voorjaar en in den zomer komen tal van kinderen, vooral kleinere, vóór of vlak in de buurt van de school spelen. Zij bedrijven in den regel geen baldadigheden, maar hun geschreeuw, gejoel en gezang zijn buitengewoon hinderlijk. Herhaalde keeren is door het Hoofd der school om politietoezicht verzocht voor Maandag- en Dinsdagnamiddag van 6 tot 8 uur. Meer dan eens is beloofd, dat men zooveel mogelijk van dienst zou zijn. Het eenige, wat naar aanleiding van deze belofte is gebleken, is, dat „zooveel mogelijk” hier „lang niet genoeg” beteekent. Ver betering in dezen is noodzakelijk. e. Van de school Hoef kade 101 en Van Duinstraat 1 (zomer cursussen): Het is gewenscht, dat deze tijdelijke Herhalings scholen eindelijk eens definitieve worden. Duidelijk toch is gedurende de jaren, dat de zomercursussen bestaan, gebleken, dat ze levensvatbaarheid bezitten. Elk jaar moeten de hoofden weer ander personeel kiezen, hebben daarbij eene veel te beperkte keuze. Eerst na eenigen tijd is zulk nieuw personeel met den gang van zaken vertrouwd, hetwelk een nadeeligen invloed oefent én op den bloei van de school én op de VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1501