53 112 V. Byzonder onderwys. 1. Opmerkingen van algemeenen aard. Aard der scholen. Ook dit jaar zonden alle bijzondere scholen (65) hun jaar verslag in. In den aard der scholen kwam wederom geen verandering. Aangezien de H.-Vincentiusvereeniging een jongensschool resultaten van het onderwys. Ook is het minder billijk met het oog op den pensioensgrondslag der onderw’yzers, geen vaste aanstelling te hebben. Het aantal uren voor de verschillende vakken is wel wat weinig en zeker niet voldoende. Bij vele leerlingen moet, men meer iwhalen dan herhalen. Meer tyd moest er kunnen besteed worden aan de hoofd vakken: lezen, taal en rekenen. Sommige jongens bezoeken, niettegenstaande ze een zware dagtaak achter den rug hebben, den cursus getrouw en toonen een ijver en eene ambitie, die werkelyk bewondering afdwingen. Het zou aanbeveling verdienen aan dergelijke leerlingen bij het eindigen van den cursus, behalve het getuigschrift, ook een prijs uit te reiken. f'. Van de school Duinstraat 10: Leek het in den aanvang, dat de belangstelling in het Herhalingsonderwjjs te Scheve- ningen achteruitgaande was, in den loop van den cursus bleek het tegendeel, vooral by den zomercursus. Een getal van 112 leerlingen bij het einde van den zomercursus was vóór dezen nog niet bereikt. g. Het zou aan verschillende scholen aanbeveling ver dienen, een aparten avond te nemen voor machineschry ven, Thans wordt dit vak onderwezen op gewone avonden. Is men met een of ander vak bezig, dan zyn telkens twee leerlingen tydelyk afwezig, om in een ander lokaal zich te oefenen in machineschrijven. Zy missen daardoor een deel van het behandelde. Komen ze terug, dan verdwijnen twee volgenden. Dat dit storend moet werken op den goeden gang van het onderwys, behoeft zeker geen verder betoog. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 2-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1502