53 113 voor on- en minvermogenden opende aan de Herschelstraat (ongen.), vermeerderde dit jaar het aantal bijzondere scholen met één. Hiervan moeten 47 tot de confessioneéle en 18 tot de neutrale bijzondere scholen worden gerekend. Op 25 der eerstgenoemde wordt de R.-K. godsdienst be leden, terwijl de overige 22 Protestantsche zijn. Van deze laatste is de bijzondere meisjesschool aan de Koninginne gracht (hoofd: mej. C. E. Tinholt) „niet bepaald confessioneel, hoewel er Bjjbelsche geschiedenis onderwezen en getracht wordt de leerlingen in Evangelischen zin op te voeden”, „Ethisch Orthodox” is de meisjesschool voor m. u. 1. o. aan de Sweelinckstraat 59 (hoofden mej. E. M. A. Meyboom en A. S. M. Haaxman). De Charitable-Sociëteitsschool aan de Amsterdamsche Veer kade (hoofd: H. Nieukerke) belijdt de confessie der Hugenoten, De „Vereeniging tot instandhouding van christelijke scholen” beeft ééne school en wel die aan de Verhulststraat 102 (hoofd: G. Ouwejan). „Gereformeerd” zjjn de volgende, onder verschillende besturen staande, scholen; die aan de Heemraadstraat 77 (hoofd: J. van Baal), de „Groen van Prinstererschool” aan de Van de Spiegelstraat 23 (hoofd: L. Looyen), de „Keu- cheniusschool met den Bijbel”, Prinsengracht 62/64 (hoofd: A. Renes), die aan het Willem Beukelszoonplein 7 (hoofd: C. F. Verschoor), die aan de Daguerrestraat 173 (hoofd: A. Tjepkema), die aan de Van Ostadestraat 114 (hoofd: B. L. Bijlsma) en die aan de Wblmaransstraat, ongen., (hoofd: A. Oosterwijk). De school aan de Laan van Meerdervoort 403 (hoofd: S. Gonggrijp) en die aan de Gondelstraat 31 te Scheveningen (hoofd: H. W. te Winkel Jr.) zijn „Nederlandsch Hervormd”. De Nederduitsch Hervormde gemeente heeft 4 scholen. De „Diaconie der Duitsch-Evangelische Gemeente” heeft eene school aan het Bleyenburg 5 (hoofdW. Heggen), terwijl de vereeniging „De Christelijke bijzondere school” de school aan den Lutherschen Burgwal 13 (hoofd: D. Moolhuizen) bezit. Aan de Gaffelstraat 85, nabij het Kolenwagenslag, (hoofd: D. Karsten) te Scheveningen treft men eene school aan, behoorende aan de „Vereeniging tot stichting en instand- 8 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1503