53 114 I houding van eene school met den Bijbel te Scheveningen”, zij heet: „Prinses Julianaschool”. De Leerschool, verbonden aan de Kweekschool voor onder wijzers en onderwijzeressen aan de Anthonie Duyckstraat 126, is het eigendom van het „Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst”, hetwelk een fonds beheert, dienende voor het ondersteunen van de ver breiding der Vrijzinnige Godsdienstige beginselen. Streng genomen kan deze school niet tot de „confessioneele” onder wijsinrichtingen worden gerekend. De Waalsche Hervormde Kerk te ’s-Gravenhage bezit eene school aan den Z.O. Buitensingel 234 (hoofd: J. Kruyswyk). Art. 2 van het Reglement omschrijft den aard van het onder wijs aldus: „L’enseignement sera dans Fesprit et selon les principes de l’Évangile de notre Seigneur Jésus Christ”. Van de 25 Roomsch-Katholieke scholen behoort er 1 aan het „Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur van ’s-Gra venhage”, n.l. een school voor weesjongens aan de War- moezierstraat (hoofd: Chr. Wesseling), 2 behooren aan het „Fonds van Liefdadigheid voor R.-Kath„ beheerend het ge sticht Schiefbaan-Hovius” aan den Loosduinschen Weg 529, één voor jongens en één voor meisjes, waarop naast de gestichtskinderen ook andere kinderen gaan (hoofd der jongensschool: Th. Badoux en der meisjesschool: mej. A. M. Th. Graven). Het „R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonins Abt” te Scheveningen heeft 2 scholen, resp. voor L. en M. U. L. Onderwijs n.l. aan de Kerklaan 1 (Afd. A), (hoofd: F. A. C. van Stekelenburg), en aan de Cornelis Jolstraat 117 (Afd. B. en C), (hoofd: C. L. Wesseling). De „Stichting van het H. Hart”, waarvan de hoofdzetel is te Bennebroek, heeft een school aan de Beeklaan 184 (hoofd: mej. A. M. B. G. Bogaers). Het „Genootschap tot Opvoeding” te Rosendaal, N.-Brabant, heeft 2 meisjesscholen, die weer in afdeelingen gescheiden zijn naar gelang van de hoogte van het schoolgeld. De „St. Willibrordusvereeniging” heeft 5 meisjesscholen, ook in afdeelingen verdeeld. De „Ver- eeniging v. d. H. Vincentius a Paulo” heeft 10 jongensscholen. Ten slotte is er nog de school van de „St. Hieronymus- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1504