53 115 Ten slotte nog het volgende overzicht: A. Beheer. Evenals in 1913, hadden dit jaar een zestal mutaties plaats onder de hoofden van de bijzondere scholen. Aangaande het personeel kan worden medegedeeld, dat op 7 scholen inkrimping plaats vond (vorigjaar: 2); uitbreiding B. Richting. Aemillianusstichting” te Amsterdam aan den Ouden Scheve- ningschen weg 37 (hoofd: mej. A. J. Verdam). Van de 65 bijzondere scholen, die in dit Verslag worden besproken, zijn er 57 eigendom eener vereeniging, naamlooze •vennootschap of kerkgenootschap en 8 worden gedreven voor rekening van particulieren. Onder de 57 eerstgenoemde zijn 25 Roomsch-Katholieke, 22 Protestantsche scholen, terwijl er 10 een neutraal karakter dragen. Onder de 8 voor eigen rekening gedreven scholen zijn 7 neutraal, terwyl één christelijk (evangelisch) is, hoofdmej. C. M. Tinholt, Koninginnegracht 26. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 25 R.-Kath. 22 Prot. 10 Neutr. 8 Neutr. 65 47 confessioneel. 10 Nederd. Herv. 22 Protestantsch. 65 18 neutraal. 3. Personeel. Eigendom van een Vereeniging, Naatnl. Vennootschap of Kerkgenootschap: Voor particuliere rekening gedreven: I 25 R.-Katholiek. 7 Gereformeerd (Eigend. Vereen.) 4 behoorende tot de Ned. Herv. gem. 6 eigend. Vereen.) 1 Ethisch orthod, (Eigend. Vereen.) 1 Evangelisch (Partic.) 1 Duitech-Evang. (beh. tot D.-Ev. gem.) 1 Conf. der Hugen. (Eigend. Vereen.) 1 Waalsch Hervormd (behoorende tot de Waalsche gem.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1505