53 119 Het hoofd eener protestantsch-eonfessioneele school meldt „de kweekelinge komt slechts enkele uren en is tot hare practische vorming dan onder toezicht van de onderwijzeres der klasse werkzaam. Soms verricht zij kleine diensten voor het hoofd. Het profijt voor de school is evenwel nihil”. Het oordeel van de hoofden van R.-K. Scholen, die be moeienis met de praktische vorming der kweekelingen hebben, luidt onverdeeld gunstig. De heer A. Renes, hoofd der Kencheniusschool aan de Prinsengracht 64 deelt het volgende mede: „De school is als leerschol aangewezen voor de Christelijke Kweekschool aan de Galvanistraat. Het profijt, dat de kweekelingen van hun verblyf in de school trekken, is m. i. niet onbeteekenend, hoewel een geregelde praktische oefening van minstens een jaar na het verkrijgen der akte, noodig is. De school heeft er weinig belang, maar ook geen schade bij”. Het hoofd der leerschool aan de Anthonie-Duijckstraat 126 schrijft: „De kw’eekelingen van de 3e en 4e klasse der Kweekschool van het Haagsch Genootschap bezoeken de Leerschool. Goed geregeld klassebezoek is voor de kweeke lingen de beste gelegenheid om de toepassing te zien van de paedagogieklessen en wat dikwijls nog beter is het klassebezoek geeft eveneens de aanschouwelijke voor bereiding voor volgende theorielessen. De school heeft van het bezoek der kweekelingen geen voordeel”. De heer F. A. C. van Stekelenburg, hoofd der R.-K. Paro chiale School van den H. Anthonius Abt, aan de Kerklaan 1 te Scheveningen meldt: „Alle kweekelingen behooren tot de leerlingen der Normaalschool van de Vereeniging „CorJesu”, gevestigd Cornelis Jolstraat 117 en worden onder mijn toe zicht practisch opgeleid. De school trekt er weinig profijt van. De kweekelingen zelf méér, omdat de geslaagden tot nu toe dadeljjk een plaats vonden op andere scholen één op de mijne en goed voldoen.” Het hoofd der R.-K. school aan de Cornelis-Jolstraat 117, de heer Chr. L. Wesseling, bericht het volgende: „Ik geef zelf de paedagogiek aan de Normaallessen en laat nu en dan onder mijn leiding en toezicht het geleerde in practijk brengen. Het profijt is voor de kweekelingen grooter dan voor de school.” VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1509