53 120 Voor zoover men dit heeft kunnen nagaan is de verhouding tusschen hoofd en personeel gunstig; uitstekend wordt zij op vele scholen genoemd. Nog wordt medegedeeld door het hoofd der school van de Nederlandsche Hervormde Gemeente aan de Ferdinand-Bol- straat 3, den heer J. Pelser: „De school is als leerschool verbonden aan de kweekschool in de Galvanistraat. De kweekelingen ontvangen aldus een zeer beperkte practische opleiding. De school heeft er niets aan.” Conciërges. Op 27 bijzondere scholen worden conciërges aangetroffen. Schoolvergaderingen. Hetzij geregeld, hetzij occasioneel wor den op byna alle bijzondere scholen (slechts op 7 niet) school vergaderingen. bijeenkomsten of onderlinge besprekingen gehouden. Bijna algemeen acht men schoolvergaderingen of onder linge besprekingen zeer nuttig. Oordeelde het vorig jaar het hoofd der bijzondere neutrale meisjesschool aan de Van Speykstraat 34, Mej. G W. Ruinen „Niet bepaald gewenscht voor den bloei van onderwys, omdat de resultaten te gering zijn naar verhouding van de moeite, die zij veroorzaken”, thans vermeldt dit hoofd: „Zij worden om de drie maanden gehouden”. Terwijl het hoofd der R.-K. jongensschool der Schiefbaan- Hoviusstichting, de Heer Th. P. Badoux, dit jaar een paar malen gezamenlijke bespreking hield, hadden aan de R.-K. Meisjesschool van deze stichting, hoofd: Mej. A. M. Th. Graven, geregeld schoolvergaderingen plaats. „Occasioneel, omdat ik gedachtenwisseling van tijd tot tijd noodig acht, om een geregelden gang van het onderwys te verzekeren", schrijft dit jaar het hoofd der R.-K. Paro chiale school aan de Kerklaan 1, de Heer Fr. A. O. van Stekelenburg. Het hoofd der R.-K. Parochiale school aan de Cornelis- Jolstraat 117, de Heer Chr. L. Wesseling, meldt: „Advisee- rende schoolvergaderingen kunnen den bloei van het onder- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1510