53 123 Aangaande 2 meisjesscholen wordt medegedeeld, dat daar resp. 1 en 4 jongens in de le klassen waren geplaatst. Evenals het vorige jaar bleef op alle R.-K. scholen, met uitzondering van 3, de scheiding tusschen meisjes en jongens gehandhaafd. Op de school der stichting van het H. Hart, Beeklaan 184, hoofd: mej. A. M. B. G. Bogaers, waren 73 jongens en 420 meisjes geplaatst de school der Parochie van den H. Anthonius Abt aan de Cornells-Jolstraat 117, hoofd: de heer C. L. Wesse ling, telde 217 jongens en 197 meisjes, terwijl op de school van laatstgenoemde instelling aan de Kerklaan 1, hoofd de heer F. A. L. van Stekelenburg, 167 jongens en 152 meisjes onderwijs ontvingen. Schoolverzuim. Van elf bijzondere scholen werd in het geheel geene opgave van het schoolverzuim ontvangen, n.l. van: de Surinamestraat 25 (hoofd M. J. F. Robyns), de Koningstraat 1 (hoofd J. P. van der Haas), den Zuid-Oost- Buitensingel 234 (hoofd J. Kruyswyk), de 2e Schuytstraat 324 (hoofd mej. J. P. Posthuma), het Westeinde 68 (hoofd E. de Vries), de Prinsengracht 62 (hoofd A. Renes), deFerd.- Bolstraat 3 (hoofd J. Pelser), de Valkenboschlaan 68 (hoofd mej. J. E. Winkler Prins), de Van den Eyndestraat 1 (hoofd K. Benjert), de Van Speykstraat 34 (hoofd mej. G. W. Ruinen) en het Stadhoudersplein 28 (hoofd P. J. Treffers). Slechts in het algemeen beantwoordde de vraag: mej. M. Smit Sibinga, Juliana van Stolberglaan 2a en mej. M. J. A. Uzermans, Prins Hendrikstraat 57. Van de scholen, die opgave deden, beliep het gemiddeld verzuim 3.64 °/o, dus iets meer dan het vorig jaar (3*/2 8 °/o bedroeg het verzuim in de Daguerrestraat 1,73 °/o (in de beide eerste en laatste maanden van het jaar wegens ziekte) in de Sweelinckstraat 59 en 7'I2°/O in de Nassaulaan 26 (hoofd: Mej. Kutsch Lojenga). Dit waren de hoogste percenten, die worden opgegeven. De laagste percenten kwamen voor aanhet Westeinde 99 (hoofd de heer Rom bouts): */2 3/4%, de Brouwersgracht 28 (hoofd Mej. Van Haaren): >/4% en aan de Warmoezierstraat 89—91 (hoofd de heer Chr. Wesseling: 0%. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1513