53 124 I terug en terstond kwamen de zeejongens Verder weer verzuim van September tot ..Zeejongens”. Het getal zeejongens, dat in 1914 verzuimde is aanzienlijk minder dan in het vorige jaar. Vermoedelijk droeg hiertoe de oorlogstoestand veel by. Het hoofd der school met den Bijbel aan de Gondelstraat 23 (de heer H. W. te Winkel Jr.) meldt, dat gedurende 1914 twee zeejongens verzuiihden, Van wie de leeftijd 12 jaar bedroeg, 1 van het 6de leerjaar van 4 Juni1 November en 1 van het 7de leerjaar van Mei18 Juli. Aangaande de De Savornin-Ijohmanschool, Willem. Beukelszoonplein 79 (hoofd de heer C. F. Verschoor) kon worden medegedeeld, dat in het geheel 5 jongens verzuimden. Twee daarvan door armelijke omstandigheden van het gezin. Deze kwamen na afloop van de teelt, die in 1914 slechts zeer kort duurde, weer trouw ter school. De andere drie bleven weg. Van de Gereformeerde school aan de Heemraadstraat te Scheveningen (hoofd de heer J. van Baal) kwam het volgende bericht in: „Van bovengenoemde school voeren in 1914 acht leerlingen ter zee. Hierby valt op te merken, dat het aantal verminderde met 30 °/0. Het waren allen leerlingen uit het 6de leerjaar. Vroeger kwam het verzuim ook in het 5de leerjaar voor. Dit is nog grooter vooruitgang, daar die jongens nu 5 leerjaren achter den rug hebben. De verzuimen hadden plaats van half Mei tot begin Augustus. De oorlog riep het zeevolk weer ter school, half November”. Aan de school veel verzuimde. Het getal verzuimen was in 1912: 5, iu 1313: 5 en in 1914: 1, dus is aldaar aan het afnemen. Het hoofd der school aan de Kerklaan deelt mede: Een bepaald tijdvak is niet op te geven. Eén zeejongen ver zuimde van half Juni tot half November. Deze 12-jarige leerling der hoogste klasse is nu aardig achter geraakt, ’s Zaterdags is het verzuim het grootst; dan moeten de de jongere, als moeder uit aan de Kerklaan 1 was 1 zeejongen, die oudere kinderen letten op werken is”. Groot was het verzuim van Mei tot November wegens de Haringvisscherij aan de Heemraadstraat 77. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1514