53 125 Achterlijke en spraakgebrekkige kinderen. Van de 65 hoofden der bijzondere scholen, wien de vraag: „Waren op Uwe school achterlijke of spraakgebrekkige leerlingen werd voor gelegd, antwoordden 30 toestemmend. Op sommige scholen kwamen „enkelen” dezer categorie voor. Bepaalde cijfers werden door 20 scholen opgegeven, waaruit blijkt, dat in het geheel 25 achterlijken en 29 spraakgébrekkigen aanwezig waren, Op de school aan de Paramaribostraat 21 waren 3 achter lijken, aan wie niets is gedaan, terwijl bovendien 3 spraak- gebrekkigen werden aangetroffen, van wie 1 een cursus heeft gevolgd met gering resultaat. Aan de school Warmoezierstraat 8991, waren zes achter lijken, die door het hoofd Zaterdagsmiddags gedurende l'/atmr geregeld werden bygewerkt. Hetzelfde geschiedde met de achterlijken aan den Loosduinscheweg (meisjesschool) waar het bijwerken na lederen schooltijd plaats heeft. SpraMkgebrekkige leerlingen werden op een cursus geplaatst van de volgende scholen: Daguerrestraat 173, Mariastraat 1 (1 leerl.); Van Ostadestroat 221 (3 leerl.); Van der Duin straat llw (3 leerl.); Jan de Baenstraat 75, afd. A (3leerl.); Jan de Baenstraat 75, afd. B (2 leerl.); Bleyenburg 5 (1 leerl.); Z.-O. Binnensingel 66 (2 leerl.); Brouwersgracht 28 1 leerl.); Westeinde 99, hoofd J. J. M. Rischen (6 leerl. van wie 2 een cursus volgen); Westeinde 99, hoofd W. A. H. Kersten (1 leerl.); Da Costastraat 42 (2 leerl.); Heemraadstraat 77 (1 leerl.). De resultaten waren wederom verschillend en luidden: „gunstig, vrij gunstig en gering.” Op de school aan de Van der Duynstraat llw ontvingen 2 achterlijke leerlingen speciaal onderricht van een onderwijzer. Voor achterlijke leerlingen van de scholen aan de Hekke- laan 197, den Z. O. Binnensingel 66, en de Jan de Baenstraat 75 (voor jongens) werd tot dusver tevergeefs plaatsing ge vraagd op eene buitengewone school. De Heer C. L. Wesseling, hoofd der R.-K. school aan de Cornells-Jolstraat 117 meldt: „Voor 1 achterlijke werd plaatsing gevraagd. De schoolarts vond echter beter, dat hij bij mij bleef. De moeder vaneen VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1515