I 53 126 Schoolvoeding, schoolkleeding, schoolbaden. Het getal der bijzon dere scholen, wier leerlingen gebruik maakten van de school voeding blijft constant. Verreweg de meeste bijzondere scholen, zoowel de neutrale als confessioneele, werden door geen enkele autoriteit op hygiënisch gebied bezocht. De Commissie kan dit niet goedkeuren en herhaalt daarom, wat zy de laatste twee jaren hierover schreef, n.l. „Nu de verordening, regelende de instelling van school artsen, ook aan de byzondere scholen gelegenheid geeft, gebruik te maken van het gemeentelijk hygiënisch-medisch toezicht, ware het te wenschen, dat de byzondere scholen, op welke geen toezicht wordt uitgeoefend, van genoemde gelegenheid wilden proflteeren.” spraakgebrekkigen leerling weigerde het kind te laten behan delen, omdat het by de oudere broertjes ook van zelf was overgegaan.” Ten slotte vermelden wij de volgende verzuchting, die door het hoofd der R.-K. meisjesschool aan de Breedstraat 1, Mej. W. C. Dessens, wordt geslaakt: „Het meerendeel der kin deren schynt tegenwoordig meer achterlyk dan middelmatig begaafd te zijn.” Dit jaar worden op 23 scholen sleclithoorende leerlingen aangetroffen en wel ruim een dertigtal. Precies kunnen wij het getal niet vermelden, omdat een paar hoofden zich hebben tevreden gesteld met het onbepaalde „enkele”. Hygiënisch-medisch toezicht. In het afgeloopen jaar werden 12 bijzondere scholen bezocht door eenige autoriteit, uitslui tend met het oog op den gezondheidstoestand der leerlingen. De R.-K. jongensscholen werden wederom door den arts H. C. J. Sanders gecontroleerd. Dr. D. L. Roosenburg hield toe zicht op den gezondheidstoestand van de school der Haagsche Schoolvereeniging aan de Nassaulaan 26. Leden van het Bestuur brachten een bezoek met bovengenoemd doel aan de Chantabele school aan de Amsterdamsche Veerkade 19, en de Heeren Dr. Van Kleef en Roel (leden der Gezond heidscommissie) aan de R.-K. school Kerklaan 1. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1516