53 127 Op 20 scholen (vorig jaar 21) ontvingen de kinderen, die daaraan behoefte hadden, kleeding, hoofdzakelyk van ge meentewege, soms door particuliere liefdadigheid of gedeel telijk van de gemeenten en particulieren. Van de Gerefor meerde school aan de Heemraadstraat 77 wordt bericht, dat zoonoodig door diaconiën, persoonlijke vrienden en door de Vereeniging voor Kinderkleeding in de behoeften werd voorzien. Ook werd dit jaar op geen enkele bijzondere school, instituten uitgezonderd, van se.hoolbaden gebruik gemaakt. Sparen. Aangemoedigd werd het sparen op 24 scholen. Evenals wij het vorig jaar meldden, bepaalde de aanmoediging zich op enkele scholen door te w(jzen op het nut van sparen, zonder dat door spaarboekjes, spaarzegels of busjes de ge legenheid werd aangeboden. Uit de vermeerdering met 4 zou het besluit kunnen worden getrokken, dat eenige neiging begint te ontstaan om het standpunt: „het sparen geheel aan het huisgezin” te verlaten. Telden wij de 2 voorafgaande jaren 17 bijzondere scholen, die deelnamen, thans zijn er weer evenveel. De St.-Vincentiusvereeniging zorgde weder voor de voeding der leerlingen van de R.-K. jongens-en meisjesscholen. Alleen van de R. K. sehool aan de Kerklaan 1 wordt gemeld, dat 22 leerlingen genoten van het middagmaal, dat de Vereeniging „Kindervoeding” verschafte. Weder maakte 1 leerling van de school met den Bijbel, Van Ostadestraat 114, gebruik van „Kindervoeding”. Van de Mollschool der Ned. Herv. Gemeente, Z. O. Buiten singel 112 werden 7 leerlingen gevoed voor rekening van een particulier fonds, terwijl het hoofd der Diaconieschool van de Ned. Hervormde Gemeente aan het Westeinde 68 be richt, dat het Bestuur der school zelf voor kindervoeding zorgt. Wederom werd uit particuliere bijdragen de voeding van 20 leerlingen der school aan de Ferdinand-Bolstraat 3 be kostigd. Vanwege de overige 7 Protestantsche confessioneele scholen genoten de behoeftige leerlingen geen voeding. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1517