I 53 128 niet-confessioneele school meldt: De i Toch bleven de meeningen, dat het sparen in de school zelve niet thuis behoort, bij verscheidene hoofden standhouden. Weder werd voor een schoolreisje gespaard aan de Wol- maransstraat, ong. Aan de Cornelis-Jolstraat 117 en de Kerklaan 1 wordt nog steeds gebruik gemaakt van de schoolspaarbank, die een Onderafdeeling vormt van den Nederl. R.-K. Volksbond. Ofschoon men het sparen niet aanmoedigt op de Prinses- Julianaschool aan de Gaffelstraat 85, dragen de leerlingen wel by aan de Vereeniging: „De Bouwsteen”, die zich ten doel stelt, den schuldenlast der school te verminderen. Handenarbeid. Nog slechts aan 2 Protestantsche confession neele scholen wordt handenarbeid als leervak onderwezen, n.l. op de scholen aan de Sweelinckstraat 59 (hoofden: de dames Mejjboom en Haaxman) en aan de Koninginnegracht 26 (hoofd: Mej. C. M. Tinholt). De beide eerstgenoemden achtten het vak zeer nuttig en oordeelen gunstig over de resultaten, aan haar school bereikt. Voor grootere klassen,” zegt het hoofd der R.-K. school weegt het resultaat niet op de kosten. Goed teeken- aan de Cornelis-Jolstraat 117, tegen het tijdverlies, de moeite en onderwijs werkt even gunstig.” Op de neutrale scholen blijft men meer waarde aan dit onderwijs hechten en is men over ’t algemeen zeer tevreden over de resultaten. Het hoofd eener kinderen verkrijgen ten slotte een zekere handigheid; zy doen slöjd met veel animo en het geeft aan die kinderen, welke in de andere leervakken niet zoo uitmunten, gelegen heid, ook eens iets te presteeren. Het hoofd der Leerschool van het Haagsche Genootschap ter verdediging van den Christelyken Godsdienst aan de Anthonie-Duyckstraat 126 geeft als zyn oordeel te kennen: „Handenarbeid is van groote waarde voor de geestelijke ontwikkeling van jonge kinderen, al de spier- en tastge- gewaarwordingen en de vele andere waarnemingen, die daarby worden gedaan, zijn op zichzelf al van zooveel be lang, dat hierin alleen reeds voldoende grond zou bestaan VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1518