53 129 Handwerkonderwijs. Onder de gewone schooluren werd het handwerkonderwys weder gegeven op de 17 uitsluitend meisjesscholen. De voordeelen hieraan verbonden zijn1° dat hierdoor voor de invoering van dat onderwijs. Daarbij komt nog, dat bij geregelde en goede toepassing de Handenarbeid voor den onderwijzer langzamerhand onmisbaar wordt, voor namelijk in tie lagere klassen, omdat daarmee een leervorm is te bereiken, die geheel overeenkomt met de natuur van het kind: lust tot bezigheid; terwijl gelijkertijd een prachtige ge legenheid voor aanschouwing wordt gegeven in verband met andere leervakken. Bovendien verschaft de handenarbeid een nuttige en aangename afwisseling voor het overige onderwijs.” Gymnastiek. Wederom wordt als reden, waarom men op vele confessioneele scholen de gymnastiek niet onderwijst, opgege ven: gebrek aan lokaliteit of aan geld tot aankoop van grond. Het hoofd der R-K. school aan de Paramaribostraat 21 deelt, evenals verleden jaar mede, dat er te weinig belang stelling van de zijde der ouders voor dit onderwijs bestaat, terwijl het hoofd der school van de Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs aan de Heemraadstraat 77 te Scheveningen schrijft: „gebrek aan gebouw; gymnastiek wordt niet vereiseht; vrije en ordeoefeningen hebben twijfel achtige waarde.” Op 14 neutrale en 12 confessioneele scholen wordt thans geregeld klassikaal gymnastiekonderwijs gegeven. Ook de leerlingen, die de school van het R.-K. Weeshuis aan de Warmoezierstraat 89/91 hebben verlaten, doch intern blij ven, ontvangen dit onderwys geregeld. Hoewel het als een gunstig teeken mag worden beschouwd, dat er ten aanzien van dit belangrijk leervak vergeleken bij het vorige jaar, eenige vooruitgang is te bespeuren, schynt men toch op de bijzondere scholen nog niet alge meen doordrongen te zijn van de idee, dat het noodzakelyk is, om naast de intellectueele opvoeding van het kind, tevens een plaats in te ruimen aan de lichamelijke. „Slechts in een gezond lichaam een gezonde ziel!” VERSLAG LAGER ONDERWIJS. J 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1519