153 Voor besproeiing werd 17844 M3. water verbruikt. In den aanvang van het jaar bleek, dat in de stad op zeer vele iepe- en lindeboomen, alsmede aan de onderzijde van verdroogde bladeren, door spinsel aan takjes van verschillende heesters (vooral van Sorbus-, Crataegus- en Berberissoorten) bevestigd, zeer veel nesten met millioenen eieren, afkomstig van den wit- vlakvlinder, Orgyia antiqua L., voorkwamen, waarvan de larven gedurende den zomer verschillende soorten van hoornen en heesters en ook rozen kaal vreten. Ter bestrijding van deze plaag heeft de Gemeenteraad in zijn vergadering van 16 Februari 1914 een bedrag van f 2500,— toegestaan voor het verwijderen van de nesten met eiermassa’s, welke werkzaamheden onmiddellijk daarna werden uitgevoerd en doel hebben getroffen. In de vergadering van den oden October 1914 heeft de Gemeenteraad zich vereenigd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om, met het oog op de tijdsomstandigheden, gedurende de maanden November en December 1914 en de maanden Januari en Februari 1915 ook gelegenheid tot arbeiden te verschaffen door de uitvoering van plantsoenwerkzaamheden. Ter regeling van de aan die werken verbonden kosten werd, voor zooveel de uitvoering daarvan in 1914 betreft, eene som van f 20.000,beschikbaar gesteld. Gemiddeld vonden 180 losse werklieden gedurende 8 weken werk met: lo. het opnieuw aanleggen en van onkruid zuiveren van de grasperken op het Oranjeplein, het Sweelinck- plein en het Newtonplein, langs de Groot-Hertoginnelaan, op de Turfmarkt en in het Huijgenspark 2o. het snoeien van boomen op schoolpleinen; 3o. het bemesten van zware kastanjeboomen, staande in de Paleisstraat en in het Lange- en Korte Voorhout; 4o. het graven van een sleuf voor het verwijderen van overtollige en hinderlijke wortels van de boomen, staande langs de plantsoenterreinen van het Oranjeplein en van den Stationsweg; 5o. het verdelven van boomgaten langs den Rijs- wijkscheweg; 6o. het onder profiel brengen van twee uitzicht plaatsen met toegangspaden in de Westduinen; 7o. het bedekken met baggeraarde van niet verharde wandelpaden in „Houtrust”;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 151