53 130 Schoolwandelingen en schoolreisjes. Slechts op 1 Protestantsch Confessioneele School werden wandelingen gedaan, n.l. op die aan de Sweelinckstraat 59; voorts op 7 R.-K. Scholen en 8 neutrale. Reisjes deden de leerlingen der scholenSurinamestraat 25 (naar IJmuidenj, Koninginnegracht 26 (naar Amsterdam), een gewenschte afwisseling van de vakken van gewoon lager onderwijs wordt verkregen; 2° hebben de meisjes op deze wijze evenveel vrije uren als de jongens op de gemengde scholen; 3° ontwijkt men het gevaar, dat een aanzienlijk verzuim plaats heeft, wanneer het handwerkonderwijs zou worden gesteld op de voor andere leerlingen vrije middagen. Van de gemengde scholen werd dit jaar op 6 binnen de gewone schooluren gehandwerkt (vorig jaar op 9), terwijl op 12 dit onderwys buiten de gewone uren (vorig jaar op 7) viel. Zij, wier scholen het handwerkonderwijs buiten de gewone uren genieten, geven als motief hiervoor op, dat op deze wijze geen stoornis in het gewone onderwijs wordt gebracht jongens en meisjes blijven gelijkmatig voortgaan; men zit bovendien niet verlegen met het werk, aan de jongens op te geven, als de meisjes handwerken. Toch gevoelen ook deze hoofden hier en daar, dat de meisjes zw'aarder worden belast dan de jongens, die hunne middagen vrij houden. Ten deele buiten en gedeeltelijk onder den gewonen school tijd wordt het handwerkonderwijs gegeven op 13 gemengde scholen. Mej. J. P. Posthuma, hoofd der bijzondere school van de Vereenigtng tot bevordering van Vereenvoudigd Onderwijs (V. V. O.), wijdt slechts één uur per week aan het handwerk onderwijs, des Vrijdags van 23 en meldt daarbij»De jongens kunnen, als de ouders dat wenschen, aan dat onderwijs deelnemen. Volgen zij het niet, dan komen zij ook niet op school”. Daar het onderwijs op deze school op Vrijdag te 3 uur eindigt, hebben de niet aan het handwerk- onderw’ijs deelnemende jongens dus drie vrije middagen: des Woensdags en Zaterdags nA half 1 en des Vrijdags nA 12 uur. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1520