53 132 Onhandelbare leerlingen. Mochten wij het vorig jaar ver melden, dat geen enkel meisje als onhandelbaar behoefde verwijderd te worden, ditmaal moest een vrouwelijke leer ling van de school aan de Brouwersgracht 28 wegens onhan delbaarheid worden weggezonden, terwijl één leerling, van wien het geslacht niet wordt opgegeven, die echter indivi- dueele leiding behoefde, van de Leerschool aan de Anthonie Duyckstraat 126 werd overgeplaatst naar de school voor individueel onderwijs aan de Hugo de Grootstraat 77. Verder wordt door onze sub-commissies geen melding van onhandelbare leerlingen gemaakt. Uitsluitend voor de leerlingen hebben 15 scholen een bibliotheek; alléén voor het personeel vindt men er een op 11 scholen. In ’t geheel geen bibliotheek, nöch voor de leerlingen, nóch voor ’t personeel bezitten 18 scholen. Voor de leerlingen is een bibliotheek in wording aan de Prinsengracht 62. De Gestichtsbibliotheek aan het Westeinde 99 voorziet in de behoefte van het personeel der Vincentiusscholen. Samenwerking tusschen school en huis. Op sommige scholen hebben, wanneer dit door het hoofd of door de ouders wordt gewenscht, samensprekingen plaats. Op andere komt samenwerking tot stand door middel van wekeiyksche of maandelijksche rapporten, verslagen en correspondentieboekjes, uitgaande van de school, en die door de ouders of voogden worden gezien. Voor zoover de Sub-commissies hierover bericht hebben ingezonden, worden aan de volgende scholen „ouderavonden" gehouden: Daguerrestraat 173 (hoofd A. Tjepkema); Van Ostadestraat 114 (hoofd B. L. Bijlsma); Nassaulaan 26, (hoofd P. T. van der Meulen); Nassaulaan 26 (hoofd Mej. Y. G. Kutsch Lojenga); Prinsengracht 62 (hoofd A. Renes); Anthonie- Duyckstraat 26 (hoofd J. G. Bos) en Wolmaransstraat (hoofd A. Oosterwijk). De betrokken Sub-commissie bericht aangaande de school aan de Da Costastraat 42 (hoofd J. M. M. Rischen), dat de VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1522