53 133 5. Gebouwen en Omgeving. samenwerking tusschen school en huis slecht moet worden genoemd, aangezien hiervoor niets wordt gedaan. Van de school aan de Breedstraat 1 (hoofd Mej. W. C. Dessens) wordt het volgende medegedeeld: Al heeft het hoofd wel eens over tegenwerking van den kant der ouders te klagen, over 't algemeen is zij over de samenwerking tevreden. Mondeling onderhoud tusschen het hoofd of de onderwijzeressen en de ouders werkt meestal goed. Jaarlijks wordt aan de school Helmstraat 6 een openbare les gehouden, waartoe de ouders der leerlingen worden uitgenoodigd en waarvan druk gebruik wordt gemaakt. Ook thans vernemen wy, uit de verslagen onzer sub-com- missies geen klachten aangaande het uiterlijk aanzien der bijzondere scholen. Goed, zeer goed, keurig, een paar malen: „uitmuntend” zijn de qualificaties van het uitwendige; doch voldoende, vrij goed, een heel enkelen keer: matig komen ook voor. Nog zyn de klachten niet verstomd over de baldadigheid der jeugd ten aanzien der beide scholen aan de Van Ostade- straat, n.l. 114 (school met den Bijbel, hoofd: de heer B. L. Bijlsma) en 221 (school der Willibrordus-vereeniging voor meisjes, hoofd: mej. M. J. C. Klokgieters), integendeel. De betrokken sub-commissie herhaalt onverzwakt hare ontstem ming over de haveloosheid, die beide scholen aan de buiten zijde vertoonen. Het betere politie-toezicht, reeds zooveel malen aangevraagd, ontbreekt nog steeds. Over het inwendige der schoolgebouwen heerscht tevreden heid. Zeer voldoende, best, uitstekend, het inwendige maakt een prettigen indruk leest men vele malen, zoo nu en dan slechts is het oordeel: matig, voldoende. Omtrent de school aan den Lutherschen Burgwal no. 13 deelt de sub-c in de 9de Afdeeling mede: zooals vroeger! Ditbe- teekent: vrij slecht. Doch een blijde tijding wordt hierna vernomen: Men zal een nieuw gebouw stichten, waarvoor de plannen gereed zjjnde buitengewone tijdsomstandigheden doen den bouw uitstellen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1523