53 134 Kasten en Borden verkeeren over het algemeen in goeden staat. De Sub-eommissie in de 5e Afdeeling meldt aangaande de school aan de Van Ostadestraat 114: de borden zijn van vrij wat grooter afmeting dan men in de meeste scholen gewoon is aan te treffen. Banken zien er over ’t algemeen ook goed uit. Slechts enkele klachten worden vernomen over het soort en de verschillende maten der banken. Op de school aan den Z. O. Buitensingel 234 worden zij ondoelmatig geacht, wijl in elk lokaal maar één bepaalde soort aanwezig is. De verschillende maten zijn niet in voldoend aantal aan wezig op de school aan den Zuid-Oost-Binnensingel, waar in de le klasse de banken te hoog werden bevonden. Ook van de school aan de Brouwersgracht 28 wordt gemeld, dat er gebrek bestaat aan een voldoend aantal verschillende matenin enkele klassen werden daar zelfs nog banken aan getroffen met drie zitplaatsen. Brandgevaar. Op de meeste scholen, wordt evenals het vorig jaar, het brandgevaar gering geacht. Toch laat dit op som mige scholen nog veel te wenschen over. Zoo is de toestand aan het Bleyenburg 5, waar het gebouw, door de ligging der lokalen, de houten trappen en kleine portalen, gevaar oplevert, nog steeds onveranderd. Eveneens is dit het geval met de school aan den Lutherschen Burgwal, waarover reeds in ons Jaarverslag over 1912 uitvoerig werd gerapporteerd en waar de gewenschte verbeteringen nog steeds op zich laten wachten. Leermiddelen. Het oordeel der Sub-commissies over aantal en qualiteit der leermiddelen, is onverdeeld gunstig, terwijl de zorg, door het personeel daaraan besteed, zonder uit zondering, voldoende wordt genoemd. Van de R.-K. meisjesschool aan den Loosduinschenweg 529 wordt nog het volgende medegedeeld: „Waar nog niet alle stellen lees- en leerboeken een voldoend aantal exemplaren tellen, om er iederen leerling een in handen te kunnen geven, zal het hoofd trachten, daarin verandering te brengen.” VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1524