i 53 136 Verlichting. Van de dag verlichting in de school aan de Van Ostadestraat 114 (hoofdde heer B. L. Bijlsma) wordt nog steeds getuigd, dat zy onvoldoende is. Bij donkere dagen moet in eenige klassen den geheelen dag kunstlicht worden gebruikt, dat beter kon zijner zijn te weinig gas pitten, (twee per klasse). Aangaande de verlichting in de K.-K. meisjesschool aan de Brouwersgracht zegt de Sub commissie in de 10de Afdeeling, dat zij niet voldoende is. Daar men echter door eene kleine verbouwing den toestand aanmerkelijk zou kunnen verbeteren, zal aan het Bestuur worden gevraagd, of het bereid is, eenige veranderingen aan te brengen. Tot haar voldoening heeft deze Sub-Commissie thans ge constateerd, dat hare opmerkingen niet in den wind waren geslagen. In ééne klasse, waar de banken zeer ongunstig geplaatst waren, zoodat sommige leerlingen het licht van achteren kregen, had men verbetering aangebracht, door de banken ingevolge hare aanwijzing te verplaatsen. Ook werden in het najaar geen klassen meer aangetroften, waarin kinderen met drieën zaten op banken met twee zitplaatsen. By den aan koop van nieuwe banken werd ook op verschil van hoogte gelet. Aangaande de kunstverlichting worden geen bijzondere mededeelingen gedaan. Speelplaatsen. Speelplaatsen ontbreken alleen bij de scholen aan de Surinamestraat 25, het Noordeinde 107, de Prinsen- Duinstraat voor rijtuigverkeer is afgesloten. Bestrating met klinkers zou, naar het oordeel der Sub-Commissie in de 20e Afdeeling, reeds veel baten. Privaten. By'na overal is voor de frischheid der privaten goed zorg gedragen. Hoewel de privaten in de Daguerre- straat in de lokalen uitkomen, zijn ze reukeloos. Daarentegen wordt geklaagd over de privaten der school aan het Bleijenburg no. 5, die, hoewel zij zich op de gangen bevinden, niet geheel reukeloos zijn. Hetzelfde wordt bericht van de Brouwersgracht 28 (R.-K. meisjesschool), waar ook geen waterspoeling plaats heeft. Overigens komen geen klachten voor. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1526