53 137 gracht 62, Valkenboschlaan 68, de Laan van Meerdervoort 403. Op 10 scholen zijn de speelplaatsen geheel of gedeeltelijk •overdekt. Schooltuinen worden bjj de meeste scholen gemist. Op 18 plaatsen treft men ze aan; zij zien er goed onderhouden uit en worden gebruikt voor het bekende doel: de lessen in plantkunde. Daar de Sub-commissie in de 19de Afdeeling geen Verslag uitbracht over de tot haar ressort behoorende school in de Cornelis-Jolstraat 117, is niet gebleken, of de plannen tot aanleg van een schooltuin aldaar tot uitvoering zijn geko men. Aan de De Ruyterstraat 36 bevindt zich een goed ingerichte schooltuin. Temperatuur en ventilatie. Centrale verwarming is aange bracht op de volgende scholen: de Paramaribostraat 21 (R.-K. school), de Daguerrestraat 173 (Geref. school), de Juliana van Stolberglaan 2a (neutrale school), de 2de Schuijt- straat 324 (neutrale school), de Van de Spiegelstraat 23 (Geref. school), de Prinsengracht 62 (Geref. school), de Fer dinand Bolstraat 3 (Ned. Herv. gem.), de Wolmaransstraat 1 ong. (Geref. school), de 2de Schuytstraat 324 (neutrale school), de Beeklaan 184 (R.-K. school), de Beeklaan 184 (R.-K. school), de De Ruyterstraat 36 (neutrale school), der halve in het geheel op 11 scholen. In de overige scholen geschiedt de verwarming door kachels, soms vulkachels van een speciaal voor scholen geschikt systeem. Thermometers waren in grooter getal geplaatst dan het vorig jaar. Het ventileeren heeft op de meeste scholen door tuimel ramen of schuivende bovenramen plaats. Hier en daar wor den ventilatie-kokers aangetroffen. Minder onfrisch dan vroeger was de atmosfeer aan de Brouwersgracht 28. Bij openstaande ramen ondervond men vaak hinder van de onzuivere lucht, veroorzaakt door eene aangrenzende haringrookerij, aan de Gondelstraat 31. In de school aan de Koningstraat 1 noemt men de ventilatie: tamelijk goed. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1527