53 138 6. Bijzondere opmerkingen der sub-commissies. Sub-commissie in de 8e Afdeeling. School aan het Bleyen- burg 5. (Hoofd W. Heggen.) Bij het uitbreken van den oorlog moest het hoofd der school de heer W. Heggen in Duitschen militairen dienst treden. Als zijn plaatsvervanger trad op de heer P. Snoep, die onderwijs geeft in de 7e klasse. In de 6 overige klassen zyn drie onderwijzeressen werkzaam, onder welke een tijdelijke. Elke onderwijzeres heeft 2 klassen in één lokaal. De inrichting van het schoolgebouw is dezelfde gebleven. Sub-commissie in de 10e Afdeeling. School aan de Brouwers gracht 28. (Hoofd Mej. A. M. van Haaren.) In sommige klas sen is mijns inziens de verlichting niet voldoende. Daar men echter door een kleine verbouwing die klassen aan merkelijk zoude kunnen verbeteren, zal ik eens in correspon dentie treden met het bestuur van de Aloysius-Vereeniging te Roosendaal en vragen, of men bereid is in deze eenige veranderingen aan te brengen. In andere opzichten kon ik bemerken, dat opmerkingen mijnerzijds niet in den wind waren geslagen. In ééne klasse waar de banken zeer ongunstig geplaatst waren, zoodat sommige leerlingen het licht van achteren kregen, had men verbetering aangebracht, door die banken ingevolge mijn aanwijzing te verplaatsen. Ook trof ik dit najaar niet meer klassen aan, waar kinderen met drieën zaten op banken met twee zitplaatsen. By den aankoop van nieuwe banken werd op verschil van hoogte gelet. Sub-commissie in de 12e Afdeeling. School aan den Loos- duinschen weg 529 voor jongens. (HoofdTh. P. Badoux.) Een maatregel van het Bestuur der Schiefbaan-Hovius- Stichting, die vermelding verdient, is de volgende: Het Bestuur laat den jongens, die aan zijne zorgen worden toevertrouwd, indien ze, wat nog al eens voorkomt, achter, niet achterlijk zyn, en voorloopig in eene klasse moeten geplaatst worden, veel lager, dan waarin ze volgens hunnen leeftijd thuis hooren, na den namiddagschooltijd, door de onderwijzers der school een uur les geven; „bij werken” dus. VERSLAG I,AGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1528