53 139 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. VI. Plaatselyke Commissie van Toezicht. In het afgeloopen jaar was de mutatie in de Commissie geringer dan in het vorige jaar. Zes leden namen hun ont slag, tegen negen in het jaar 1913. De kennisgeving van de ontslagname werd door den Raad aangenomenvan Mevrouw D. J. Obreenvan Andringa de Kempenaer den 2en Februari; van Mevrouw de Weduwe E. M. Meyer Ranneft, geb. Ranneft den 6en Juli; van den heer P. van der Esch Sr. den 20en Juli; van mejuffr. C. E. M. Brouwer Huisinga den 7en Septembervan den heer Mr. A. de Stoppelaar Fzn. den 16en November; en van den heer W. P. G. Helsdingen den 14en December. In 1914 werden tot nieuwe leden benoemd: Bij Raadsbesluit van 16 Februaride heer F. E. H. Liebert bij idem van 30 Maart: Mevrouw C. M. E. van Rossem, geboren van Hamel; by idem van 21 September: Mejuffrouw J. S. Beijdals; bij idem van 30 November: Mevr. J. Weerts, geb. Druyvesteyn en de heer H. T. Hoven en by idem van 14 December: de heer P. Hoogenraad. De volgende verwisselingen hadden plaats in de sub-com- missie voor het toezicht op het handwerkonderwijs. De Dames: mej. R. I. H. Vranken, mevr. D. J.'Obreen, geb. van Andringa de Kempenaer, mevrouw E. M. Meyer Ranneft. geb. Ranneft, mej. C. E. M. Brouwer Huisinga werden vervangen resp. door de dames: mevr. C. van Heemskerck Dat komt èn dien leerlingen, èn deze school ten goede. Sub-commissie in de 14e Afdeeling. School aan het West- einde 68. (Hoofd E. deVries.) Een onderwyzer is opgeroepen voor de mobilisatie van het leger en is vervangen door een tydelyke onderwijzeres. Overigens ondervindt het onderwijs geen enkel nadeel van de mobilisatie. De school bestaat uit 12 klassen, binnen kort worden echter een 13e en 14e vervolgklasse ingesteld. Zoo wordt ook een gymnastieklokaal bygebouwd en weldra in dienst gesteld en zal met het oog daarop het schoolgebouw worden vergroot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1529