53 140 Mevr. E. M. Meyer Ranneft, geb. Ranneft werd als lid der sub-commissie voor het handwerkonderwijs op de herhalings scholen vervangen door mej. J. S. Beydals. van Beest, geb. Baronnesse van Reede tot Ter Aa, mevrouw C. M. E. van Rossemvan Hamel, mej. J. S. Beijdals en Mevr. J. Weerts, geboren Druyvesteijn. Hoewel uiterlyk in de goede verstandhouding tusschen het College van B. en W. en de Commissie ook in het afge- loopen jaar weder niet de minste stoornis kwam, bleek tot nog toe weinig van een krachtig streven tot samenwerking met onze Commissie, hetgeen met het oog op de belangen van het gemeentelijk lager onderwijs terecht dient te worden betreurd. Het ligt bovendien voor de hand, dat, wanneer de pogingen der Commissie tot verbetering der onderwijstoestanden by voortduring afstuiten öf op algeheele negatie, öf op on verklaarbare langzaamheid om niet te zeggen traagheid zich een zekere moedeloosheid van haar meester maakt, De plaats van mej. C. E. M. Brouwer Huisinga in de sub commissie voor de methodiek bij het handwerkonderwijs werd vervuld door mevr. C. M. E. van Rossem, geb. van Hamel. In de sub-commissie voor de paedagogiek bij het handwerk- onderwys kwam geen verandering. In de sub-commissie voor het herhalingsonderwijs vervingen de heeren F. L. M. Schut en N. de Voogd, resp. de leden C. J. de Vries en J. C. M. Brugma, terwijl de vacature, ontstaan door het nemen van ontslag door den heer Mr. A. de Stoppelaar Fzn. als lid van de Plaatselijke Commissie van Toezicht, op het einde van 1914 nog niet was vervuld. De samenstelling der Hygiënisch-technische sub-commissie bleef onveranderd. In de vacature-J. de Booy werd niet voorzien. Het getal openbare en besloten vergaderingen in 1914 door de commissie gehouden, bedroeg resp. 10 en 8. De openbare vergaderingen werden achtereenvolgens by- gewoond door 25, 32, 30, 40, 28, 25, 27, 35, 31 en 29 leden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1530