53 141 ’s Gravenhage, 10 Maart 1914. Uit de onderstaande correspondentie moge blijken, welke onderwerpen in het afgeloopen jaar aanleiding tot gedachten wisseling tusschen het College van B. en W. en onze Com missie hebben gegeven. A an Heeren Burgemeester en Wethouders van s-Gravenhage. al blijft de liefde tot het onderwijs haar aansporen, om onverzwakt voort te gaan met te doen, wat de Rijkswet haar als plicht heeft opgelegd: „zich te beijveren den bloei van het onderwijs naar vermogen te behartigen”. N°. 50. Naar aanleiding van de in onze openbare vergadering van den 3aen Maart j.l. voorgelezen missive van Uw College d.d. 10 Februari 1914, Ag. No. 855, Afd. O, waarin onze Commissie bericht wordt gedaan van de opening op 2 Februari daaraan voorafgaande der nieuwe openbare burgerscholen aan de Haagsche straat 26 en aan de Paulus-Buysstraat ól, hebben wij hierbij de eer, Uw College beleefd mede te deelen, dat onze Commissie het op hoogen prijs zoude stellen, indien zij in het vervolg kennis kreeg van de voor genomen opening of ingebruikneming eener nieuwe open bare school, met uitnoodiging hierby tegenwoordig te zyn. Mochten de beide leden van het Bureau onverhoopt geene gelegenheid hebben, om aan deze uitnoodiging gevolg te geven, dan kon hiervan door ons Bureau bijtijds de betrokken Sub-Commissie in kennis worden gesteld, met het verzoek door hare tegenwoordigheid een blijk van belangstelling te willen geven. De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, (w.g.) M. de Pinto, Voorzitter. B. van der Esch, Secretaris. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. OnderwerpOpening van openbare scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1531