53 143 van dien aard is, dat het nemen van maatregelen, te dien aanzien, vooralsnog noodzakelijk is. Wel is waar bestaan de afscheidingen der lokalen onder ling van de afdeeling A, zijn de beneden 2 klassen (bewaar school) en le verdieping 9 klassen met totaal 130 kinderen, evenals de scheidingen tusschen de lokalen en de gang van die verdieping, van hout en glas, doch de aanwezigheid van twee uitgangen voor de beneden- en drie trappen met naar verschillende richtingen leidende uitgangen van de boven lokalen komen in dier voege aan dit bezwaar tegemoet, dat een voldoende snelle ontruiming van de lokalen verzekerd kan worden geacht, alvorens van ernstige vuurverspreiding sprake kan wezen. Van de afdeelingen B, C en D zijn de onderlinge klasse- en gang-afscheidingen van steen, terwijl voldoende gangen en trappen het verlaten van die afdeelingen in geval van paniek mogelijk maken. Wat betreft de opmerking van het ontbreken van blusch- middelen, worde opgemerkt, dat aangezien in die school uitsluitend onderwijs wordt gegeven door vrouwelijk personeel, van het bezigen van die bluschmiddelen, weinig nut wordt verwacht. Wy kunnen dan ook in een geval als het onderhavige geen vrijheid vinden, Uw College voor te stellen, het aan brengen van dergelyke middelen voor te schrijven. Wat echter voorziening behoeft, is de wijze waarop de kachels in de verschillende lokalen zyn geplaatst. Deze staan namelyk rechtstreeks op den vloer en in de lokalen van afdeeling A betrekkelijk dicht bij de houten afscheidingen. In overweging wordt dan ook gegeven, om het bestuur van de Bijzondere School van den H. Aloysius, krachtens het bepaalde by artikel 55 juncto, artikel 99 1 der Bouw- en Woningverordening aan te schryven, dat onder de kachels in elk der leerlokalen moet worden aangebracht een yzeren plaat van door het Bouw- en Woningtoezicht ter plaatse aan te wijzen grootte, welke plaat ten minste 3 c.M. boven den vloer moet zyn gelegen tot het verkrijgen van eene behoorlijke luchtcirculatie en dat tegen de houten wanden, VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1533