53 ’s-Gravenhage, 7 Mei 1914. Aan de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het lager onderwijs. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, J. C. JANSEN. Weth. loco Burg. De Secretaris, M. VAN REENEN. hoofd bij de in gebruikneming slechts eenige tijdelijke, leer krachten waren aangesteld, die allengs vervangen zonden worden door onderwijzers (essen) in vasten dienst. Om die reden zijn die scholen op den daarvoor bestemden dag in gebruik genomen zonder meer. Mocht Uwe Commissie een andere opvatting zijn toege daan, dan zal bovenbedoelde mededeeling haar in staat stellen bij de opening van scholen, waar geen vast personeel is aangesteld, een blijk van belangstelling te geven aan het hoofd en de aldaar voorloopige tijdelijke werkzaam ge stelde leerkrachten. In onze laatstgehouden openbare vergadering vestigde een der leden de aandacht der Commissie op de omstandig- heid, dat vele jaren geleden van wege het Gemeentebestuur een fraai portret in lijst van H.M. de Koningin aan sommige openbare scholen is geschonken. Verscheiden scholen echter zyn nog niet in het bezit van zulk een portret. Naar sprekers meening behoort een sierlijk uitgevoerd afbeeldsel van onze geëerbiedigde Vorstin een waardige plaats in ieder gemeente- lijk schoolgebouw in te nemen. Daar nu onlangs een bjj- 145 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. N°. 204. Onderwerp: Het portret van H.M. de Koningin. 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1535