53 ’s-Gravenhage, 27 Mei 1914. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. Ingevolge Uwe missive, d.d. 24 April 1914, Ag. No. Hr*, waarin Uw College, onder toezending van een drietal afdrukken van het gewijzigd eoncept-Leerplan voor het handwerkonderwys, ons verzoekt, onze Sub-Commissie voor het toezicht op het handwerkonderwys uit te noodigen, U nopens het genoemde gewijzigde ontwerp hare eventueele opmerkingen te doen kennen, hebben wy de eer, Uw Col- Namens de Plaatseiijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, (w. g.) M. DE PINTO, Voorzitter. zonder welgeslaagd portret van Hare Majesteit in den handel verkrijgbaar is gesteld, was, naar de meening van dit Commissielid, thans een geschikte gelegenheid daar, om Uw College beleefd te verzoeken, alle gemeentescholen te willen sieren met het nieuwste portret van Hare Majesteit de Koningin in passende lyst. De vergadering der Commissie bleek by acclamatie zich te kunnen vereenigen met het door haar medelid gedane voorstel en heeft daarom hierbij de eer, Uw College be leefdelijk uit te noodigen, een besluit in bovengenoemden zin te willen nemen. 146 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. B. VAN DER ESCH, Secretaris. N°. 122, met Bijlage. Onder werpPrae-ad vies van de Sub-Commissie v/h handwerkonderwys op het gewijzigd concept - Leerplan voor het hand- werkonderwijs. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1536