I 53 i SS 147 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. ’s-Gravenhage, 22 Mei 1914. lege in bijgaand schrijven het oordeel onzer Sub-Commissie te doen toekomen. AFSCHRIFT. Prae-advies op het gewij zigd concept-Leerplan voor het handwerk onder was, gevoegd bij schrij- van Ag. No. Afd.O., d.d. 2-1 April 1914. In antwoord op Uw schrijven van 24 April 1914, Ag. No. 3848, Afd. O., heeft de Sub-Commissie voor het handwerk- onderwys de eer U te berichten, dat zij zich met ’t haar toegezonden concept-leerplan niet kan vereenigen, omdat het gebaseerd is op een aanvangen van het handwerk- onderwijs met het tweede leer jaap (3de halfjaar-klasse). Bovendien kan zij er zich niet mede vereenigen omdat het geene vrijheid laat tot het maken van groote kleding stukken en omdat er geribd breien en mazen in opgenomen is. De Sub-Commissie zou ’t eerste handwerkonderwijs (van het eerste leerjaar) gegeven willen zien met ’t tweede half- jaar, zou de onderwijzeressen vrijheid willen geven tot het laten vervaardigen van groote kleedingstukken en het geribde breien en mazen wenschen te vervangen door ’t gewone mazen en stoppen in breiwerk. Ook kwam ’t de Sub-Commissie noodig- voor, dat de modeldoos geheel in overeenstemming zy met ’t leerplan. Nog wordt op verzoek van Mevrouw’ Belinfante het vol gende onder Uwe aandacht gebracht: „Mevrouw Belinfante onthoudt zich van advies, omdat zy vindt, dat wraar in een schrijven aan hoofden van scholen en De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, (w.g.) M. de Pinto, Voorzitter. B. van der Esch, Secretaris. Aan Heer en Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1537