53 ’s-Gravenhage, 12 November 1914. Aan de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, Karnebeek, De Secretaris, M. van Reenen, geacht, zijn neergelegd in het afschrift hierbijgaand schrijven van one College van 12 Juni j.l., no. 12441, Afd. O, aan de vereeniging van Hoofden van openbare lagere scholen en in de mede hierbij gevoegde adviezen van genoemde ver eeniging en van de Arrondissements-schoolopzieners. Alvorens tot invoering van bedoelde regeling te besluiten, zullen wy gaarne vernemen, of ook Uw Commissie er mede instemmen kan. De bovengenoemde adviezen mogen wij by Uw antwoord weder aantreffen. Nadat de Gezondheidscommissie zoo welwillend was ge weest, aan de 61 leden onzer Commissie een „Verslag omtrent het onderzoek van de Openbare Lagere Scholen te ’s-Gra venhage” toe te zenden, van welk Verslag wy met de meeste belangstelling en met byna onverdeelde instemming kennis namen, stelde een der leden, tevens lid van de Gezondheids commissie, zich in onze laatste openbare vergadering be schikbaar tot het verstrekken van inlichtingen, voor zoover die noodig zouden blyken. Uit de gehouden discussies over dit verslag kon worden geconstateerd, dat onze Commissie over het algemeen ten volle adhesie betuigde aan de resultaten der onderzoekingen, door de Gezondheidscommissie naar den toestand der open bare scholen te ’s-Gravenhage ingesteld. 149 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. N°. 295. OnderwerpVerslag der Gezondheidscommissie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1539