53 150 ’s-Gravenhage, 5 Februari 1914. Ten aanzien van het nemen van hygiënische maatregelen en met betrekking tot terreirikeuze voor den bouw van open bare scholen, werden door onze Commissie onderstaande adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders, Tevens vinden hier een plaaats de missives van B. en W., die op deze onderwerpen betrekking hebben. N°. 30. OnderwerpOntwerp bur gerschool aan de Van Bever- ningkstraat. In antwoord op Uwe missive, d.d. 9/13 Januari 1914, Ag. N°. 1913, Afd. O. W. n, met 2 belagen, die hiernevens teruggaan, waarbij Uw college onze Commissie een ontwerp voor den bouw van eene burgerschool (met een schoolgeld van f 40,per jaar) op het krachtens Raadsbesluit van 13 Juni 1910, ten behoeve van de Gemeente aangekochte terrein aan de Van Beverningkstraat om advies toezendt, Te meer was dit het geval, wijl het oordeel der Gezond heidscommissie omtrent de meeste aangelegenheden ten volle overeenstemt met de meeningen onzer Commissie, die reeds meermalen in hare Jaarverslagen de aandacht van den Gemeenteraad hebben gevraagd. Vandaar, dat het voorstel van den Voorzitter, om door een schrijven aan Uw College te kennen te geven, dat de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs gaarne de wensehen in bovengenoemd Verslag uitgedrukt, ondersteunt, met volle instemming werd begroet. Wij hebben de eer, ons hierbij van deze taak te kwijten. Namens de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Ondermijs, (w.g.) M. de Pinto, Voorzitter, B. van der Esch, Secretaris. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1540