I I 53 151 ’s-Gravenhage, den 1914. Bij ons schrijven van 29 October 1912 No. 3660 afd. O. W. n, deelden wij Uwe Commissie mede, dat wij ons vereenigd hadden met het denkbeeld, om het ventilatiesysteem van Levoir en van Bemmelen in de schoollokalen op de door U aanbevolen wijze te verbeteren, namelijk de opening achter de kachel en de opening in het afvoerkanaal bij den vloer 30 Januari 3 Februari N. B. Nadat j.l. het besluit staanden zin schrijven, d.d. in onze vergadering van 3 Februari was genomen, Uw College in boven te antwoorden, ontving ons Bureau Uw 1914, Ag. No. 21041 ’13, 61, Afd. O. W. n, dat wjj in de eerstvolgende vergadering op 3 Maart aan de commissie zullen overleggen. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. hebben wij de eer, Uw college hierbij mede te deelen, na ingewonnen bericht onzer hygiëniseh-technisehe sub-com- missie, dat onze Commissie met bijzondere ingenomenheid kennis nam van bovengenoemd bouwplan, waarin deze school slechts ééne verdieping telt. Met niet geringe verwondering heeft de commissie even wel bespenrd, dat de aanleg van het ventilatie-systeem Levoir-Van Bemmelen weder in het bouwplan is aangegeven, hoewel door Uw college, op voorstel van den Directeur der Gemeentewerken, reeds in September 1910 is besloten, voortaan in te bouwen nieuwe scholen dit stelsel niet meer toe te passen. De Plaatselijkq Commissie van Toezicht, op het Lager onderwijs, (w.g.) M. de Pinto, Voorzitter. B. van der Esch, Secretaris. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. N°. 21041 13/61, Afd. O. W. p. ■•i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1541