53 r B I 152 ’s-Gravenhage, 7 Maart 1914. a. Aan de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. N°. 48. OnderwerpAdvies op het ontwerp voor den ver bouw der Openbare La gere School a. d. Korte Lombardstraat N°. 4. 30 Januari 8 Februari Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, Karnebeek. De Secretaris, M. van Reenen. In antwoord op Uwe missive, d-d. 1914, Ag. No. L|P,Afd. O. W. 11, met 2 Bylagen, die hiernevens terug gaan, aangaande den voorgenomen verbouw van de Open bare Lagere School aan de Korte Lombardstraat N°. .4, dicht te maken en de opening bij het plafond zoodanig in te richten, dat zij niet gesloten kan worden. Sedert is ons echter gebleken, dat door het Rijksschool- toezicht de voorkeur wordt gegeven aan het behoud van de openingen achter de kachel en bij den vloer. Wij hebben daarom gemeend te moeten terugkomen van het bij ons aangehaald schrijven kenbaar gemaakt besluit nopens deze aangelegenheid en te moeten voortgaan met het verbeteren van de ventilatieinrichting, zooals dat werd toegepast tot en met het jaar 1911. Bij nieuw te bouwen scholen zal dat systeem eveneens worden toegepast. Wij brengen Uwe Commissie in herinnering, dat waarde inrichting volgens deze wijze (Levoir en van Bemmelen) bestaat, naar verkiezing volgens dat systeem of volgens het door U aanbevolen systeem kan worden geventileerd. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1542