53 153 ’s-Gravenhage, 7 Maart 1914. N°. 47. OnderwerpAdvies op het ontwerp v/d. bouw eener openbare lagere school aan deHemsterhuisstraat. hebben wij de eer, Uw College hierbij te berichten, dat bij onze Commissie over het geheel geen bezwaren tegen dit ontwerp zjjn gerezen. Alleen komt het haar niet wenschelyk voor, dat de rij- wielbergplaats binnen het schoolgebouw is ontworpen, daar hierdoor verontreiniging by slecht weer niet te vermijden zal zijn. Overal elders worden rijwielbergplaatsen onder afdaken gemaakt. De door de verplaatsing der rijwielberg- plaats naar buiten bijv, onder de noodtrap uitgewonnen ruimte binnen, kan op andere wijze worden benuttigd, zij zou n.l. voor spreekkamer van het hoofd der school kunnen dienen. Voorts merkt onze Commissie nog op, dat de oostelijke afscheidingsmuur van het terrein er zeer onoogelijk uitziet, dus dringend voorziening eischt. i In antwoord Uwe missive, dd. 23/27 Januari 1914, Ag. No. 20327 J-’-P, Atd. O. W.n, met 2 Bijlagen, die hiernevens teruggaan, hebben wij de eer, Uw College op grond van het prae-advies onzer hygiënisch-technische sub-commissie, hierbij beleefdelijk mede te deelen, dat wij ons met het bouwplan voor de school aan de Hemsterhuisstraat met daaraan verbonden badinrichting, bestemd voor school- -en De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, (w.g.) M. de Pinto, Voorzitter, B. van der Esch, Secretaris. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhagè. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1543