53 154 ’s-Gravenhage, 8 October 1914. Wij hebben de eer, Uw College, naar aanleiding van het bij sehryven, dd. 15/18 September 1914, Ag. No. 17887/64, Afd. O. W. n, ons toegezonden bouwplan (teekening) voor de volksbad niet geheel kunnen vereenigen, met name wat betreft de badzaal. Zoowel door den vorm der badzaal als door de plaats der badcellen is namelijk het toezicht op de badende kinderen ten eenen male onvoldoende, terwijl. toch een goed toezicht in geen geval kan worden gemist. Gaarne had de Commissie de badzaal in ronden vorm ontworpen gezien. Indien dit echter alsnog niet mogelijk is, dan moeten in ieder geval de badcellen tegen de wanden geplaatst worden, zoodat zjj van het midden der zaal uit te overzien zijn. Voorts dienen uit de badzaal te verdwijnen de kleedcellen, die in een afzonderlijk vertrek, dat van het overschietende open gedeelte zal moeten worden a ('genomen, geplaatst zullen moeten worden. De Commissie hoopt, dat deze wijzigingen zullen worden aangebracht en beveelt ten slotte ter raadpleging in de aandacht van Uw College aan de „Nederlandsche Vereeni- ging voor volks- en schoolbaden,” gevestigd te ’s-Graven- hage. De leden van het Bestuur dezer Vereeniging zijn op aanvraag terstond bereid, alle gewenschte adviezen en in lichtingen te verstrekken. De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, (w.g.) M. de Pinto, Voorzitter. B. van der Esgh, Secretaris- Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. N°. 259. OnderwerpUitbreiding der openbare burgerschool aan de Van Merlenstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1544