53 155 i i Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van s-Gravenhage. De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, (w.g.) M. de PiNTO, Voorzitter. B. van der Esch, Secretaris. A uitbreiding met vier klasselokalen van de openbare burger school aan de Van Merlenstraat, welk bouwplan door ons werd gezonden aan onze hygiënisch-technische sub-commissie om prae-advies, hierbij mede te deelen, dat in onze openbare vergadering van 6 October j.l., waarin het sedert by ons ingekomen prae-advies werd be sproken, de wensch werd kenbaar gemaakt, nadere inlich tingen van üw College te mogen ontvangen omtrent de motieven, die Uw College hebben geleid, om en op de wijze, zooals uit het toegezonden ontwerp blijkt genoemde school uit te breiden. De meerderheid onzer Commissie-vergadering vereenigde zich met dien wensch. Behalve namelijk dat op paedagogische gronden ernstige bezwaren rezen tegen de uitbreiding eener burgerschool van zeven klassen tot een van elf klassen, hetgeen nader ont wikkeld werd, oordeelde men de ligging van twee der ont worpen lokalen aan de zoo bijzonder rumoerige Van Merlen straat, die, blijkens onze Jaarverslagen, by voortduring reden tot klachten geeft, bjj uitstek ongunstig, evenals de situatie der twee andere lokalen, op het Noord-Oosten ontworpen, waardoor de toetreding van daglicht op bewolkte dagen hoogst onvoldoende zal zijn. Bovendien lijkt het ontwerp der Commissiezeer kostbaar toe. Alvorens derhalve een definitief oordeel uit te spreken, zou onze Commissie gaarne door Uw College nader worden ingelicht. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1545