I l 53 I- I I 156 's-Gravenhage, 10 November 1914. I B In onze laatst gehouden vergadering is in behandeling gekomen een voorstel van onze hygiënisch-technische sub commissie, om Uw College beleefd in overweging te geven, pogingen in het werk te stellen tot de oprichting van eene gemengde Commissie voor scholenbouw, in den geest zooals deze o.a. reeds sedert jaren in de gemeente Amsterdam be staat en aldaar met vrucht werkzaam is. Na ampele bespre king vereenigde de vergadering zich unaniem met dit voorstel. Uit door onzen Secretaris bij het Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie te Amsterdam ingewonnen inlichtingen is n.l. gebleken, dat aldaar eene Commissie is ingesteld, be staande uit: Ambtenaren der Afdeeling Publieke Werken, als bouwkundigen, twee leden der Plaatselijke Commissie van Toeeicht op hst Lager Onderwijs, één der gemeentelijke School- inspecteurs en den Districtsschoolopziener. Deze Commissie belast zich met de bespreking en eindelyke afdoening van alle bouwplannen voor openbare scholen. Een dergelyke Commissie, waarin, naar het oordeel onzer vergadering, bovendien zouden kunnen zitting nemen een man uit de schoolpraktijk, hetzij in functie zijnd of gepen- sionneerd, hoofd eener school of onderwüzer, benevens een lid der Gezondheidscommissie, zou, zoo meende de vergade ring, ook in onze gemeente recht practisch werk kunnen verrichten. Veel geschrijf zou hierdoor voorkomen en eventueel mis verstand vermeden kunnen worden. Van mondeling overleg verwachtte men tevens betere practische resultaten dan van schriftelyke onderhandeling. Bovendien zouden de zaken spoediger kunnen worden afgedaan. Wat in de gemeente Amsterdam tot stand is kunnen ge bracht worden, zal, vertrouwt onze Commissie, in de ge meente ’s-Gravenhage evenmin op overwegende bezwaren stuiten. Redenen, waarom wij hierbij Uw College beleefd uitnoo- VERSLAG LAGER ONDERWIJS. N°. 292. OnderwerpInstelling eener gemengde Commissie voor Scholenbouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1546