53 157 ’s-Gravenhage, 30 October 1914. digen, het bovenstaande in ernstige overweging te willen nemen en by het Ryksschooltoezicht de noodige stappen te doen, om ook alhier ten opzichte van den scholenbouw tot bovenomschreven toestand te geraken. De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, M. de Pinto, Voorzitter. B. van der Esch, Secretaris. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. Bericht op schrijven van 8 October j.l. N°. 259, betreffende uitbreiding school Van Merlenstraat. Naar aanleiding van Uw nevenstaand schryven hebben wy de eer, U mede te deelen, dat het, door de sterke toe neming van het getal aanvragen om plaatsing in de eerste klassen der school aan de Van Merlenstraat en van andere burgerscholen in dezelfde omgeving, noodzakelijk is geworden in een dreigend tekort aan beschikbare plaatsen te voorzien. Daargelaten, dat in die omgeving zeer bezwaarlijk het noodige terrein voor een school is te vinden, bestaat aan een volledige school aldaar geen behoefte. De school aan de Van Merlenstraat heeft chronisch plaatsgebrek, voorna melijk in de middenklassen, zoodat telken jare leerlingen moeten worden verwezen naar de nabijgelegen school aan de Koningin-Emmakade No. 60 of naar andere verder ge legen scholen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, is het voldoende over eenige lokalen meer te beschikken, welke voorzoover mogelyk ook kunnen dienen om parallel le klas sen op te nemen, waarvoor zich dooreengenomen meer leer lingen aanmelden dan er kunnen worden geplaatst. Dat tegen een zoodanige uitbreiding dier school paedago- gische bezwaren zouden kunnen bestaan, is ons niet duide- delijk, te minder, waar in den laatsten tijd met instemming VERSLAG LAGER ONDERWIJS. N« Afd. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1547