I 53 I 158 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1 I Aan de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Burgemeester en 'Wethouders van s-Gravenhage, Karnebeek, De Secretaris, M. van Reenen. Uwer Commissie burgerscholen met tien en meer lokalen en le en 2e klasseschelen met 14 en 15 lokalen zijn gesticht of ontworpen, zonder dat dergelijke bezwaren daartegen van eenige zijde zyn aangevoerd. Wat de ligging der lokalen aan de Van Merlenstraat be treft, moeten wij U opmerken, dat deze een straat is zonder doorgaand verkeer, die wij niet als bijzonder rumoerig zouden willen kenschetsen. Wanneer op een bepaald oogenblik een voorbijgaand rij tuig eenige stoornis in het onderwijs mocht veroorzaken, zal daarop toch wel steeds een betrekkelijk lange periode van stilte volgen. Bovendien zijn, zooals U uit de teekening zal zijn gebleken, de twee lokalen, welke onmiddellijk aan de straat komen, ontworpen met een dichten muur aan de straatzijde en ramen aan den kant der speelplaats. Mocht desniettemin de ondervinding leeren, dat het onder wijs in deze lokalen van straatrumoer hinder ondervindt, dan zal daaraan o. i. door eventueele asphalteering van een deel van het wegvlak geheel kunnen worden tegemoet gekomen. Dat de 2 achterlokalen, die op het N. O. zijn ontworpen weinig direct zonlicht zullen krijgen, is inderdaad het geval, doch of daardoor de toetreding van daglicht op bewolkte dagen onvoldoende zal zijn, moet worden betwijfeld. Overigens bestaat omtrent de meest gewenschte ligging van school lokalen tusschen bevoegde autoriteiten niet zoodanige over eenstemming, dat het o. i. bezwaar oplevert, wanneer voor een bepaald geval, bij uitzondering, wordt afgeweken van den regel om de ramen te projecteeren aan de Z.O.-zijde. Het advies Uwer Commissie zien wij thans gaarne spoedig tegemoet. ij I'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1548