158 1.101 3.454,50 Personeel. 1. Ambtenaren. Het korps ambtenaren bij de Gemeenteplantsoenen bestond op 31 December 1914 uit: terwijl de verkoop van eenden en eenden eieren heeft opgebracht een bedrag van Totaal 50,86 45.866,36 f enz., een 42.361,— In het afgeloopen jaar werd door den dienst der Gemeenteplantsoenen, aan derden in rekening gebracht het verrichten van werkzaamheden f H.A. H.A. per inwoner**) M2. f 312421 4171,1700 180,0000 5,76 97629,— 0,0542 0,312 Onder de onderhoudskosten zijn ook de kosten van toezicht en van het onderhoud der bij den Plantsoen dienst in gebruik zijnde gebouwen begrepen. De verhouding van de oppervlakte plantsoenaanleg en de onderhoudskosten daarvan, tot de oppervlakte van de stad en het aantal inwoners over 1914 is in het volgende staatje aangeduid: Aantal inwoners Oppervlakte stadsgebied plantsoenaanleg Onderhoudskosten per M2. inwoner voor bedrag van het bij openbare houtverkooping der Ge meente verkochte hout werd geveild op 4 Februari 1914 voor een gezamenlijk bedrag vanf 2.353,50 op 30 December 1914 voor een gezamenlijk bedrag van T> n Hieronder niet begrepen het Haagsche Bosch als Staatseigendom ter grootte van 106 H.A. Voor rekening van den Staat door het Haagsche Bosch nog 3,56 M2. meer. T) T n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 154