I I I 53 160 Uw College gelieve evenwel te bedenken, dat dit inrich tingen van een geheel ander type zijn, n.l. öf burgerscholen met onderwijs in 3 talen, waarvoor vervolgklassen öf burger scholen met f 24.schoolgeld, met vervolgklassen voor leer lingen, die later Normaal- of Kweekscholen gaan bezoeken. De school in de Van Merlenstraat daarentegen heeft geen vervolgklassen en onderwijst slechts één vreemde taal, het Fransch, vereischt voor de toelating op de H.B.S. en het Gymnasium. Voorwaar, een aanzienlijk verschil! Wat aangaat het straatrumoer, merken wij op, dat wèl de De Perponcherstraat een rustige straat kan worden ge noemd, doch niet de beide straten die langs de zijden van het Koningsplein loopen: de Van Swieten- en de Van Mer lenstraat. Daar groenten- en andere wagens de Conradkade wegens de voortdurende passage der stoomtram liefst vermijden, is er vooral in de Van Merlenstraat druk verkeer. Het plaatsen der ramen aan den kant der speelplaats heeft tengevolge, dat ook de nieuw ontworpen lokalen denzelfden last van het straatrumoer zullen ondervinden als de overige aan de speelplaats gelegen lokalen! Het weinig licht, dat de beide achterlokalen zullen ver krijgen tengevolge hunner ligging op het N. O. wordt nog verminderd door de aanwezigheid van zware boomen in het belendende perceel. Afgezien van het feit, dat de voorgenomen verbouw aan het onderwijs groote schade zou betrokkenen en alleen daarom reeds door ons moet worden ontraden, zyn de kosten boven dien zoo aanzienlek, dat men terecht de vraag mag stellen, of het verdedigbaar is, voor een alleszins onvoldoend lap middel zooveel geld uit te geven. De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, (w. g.) M. de Pinto, Voorzitter. B. van der Esch, Secretaris. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van s-Gravenhage. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. :.:i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1550