i c f i 53 53 1 I i i l o - 8> s - ■o a g s I* i KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school-1 gevestigd is. EN ES Inkomsten EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Openbare a—k. Snyder (Antonie) ‘ƒ18501 bp (Jan Hendrik) 1700 1750 1450( n de Dijk (Jan) 13001 I- 1600 liaap (Arie) Bink (Jacobus*! hooi 1750 1835 1000 Pok (Aartje) 900 'oor de handwerken: 1 |n. en fr. handw. 245 2 135 id. 2 nutt. handw. 105 1251 2 in. en fr. handw. gymn. M.O. 2 745, EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. i hoofdond. 1889 wiskunde L. O. vr|je en ordeoef. Fr. en Eng. L.O. titer (Daniël Jacob) kneus (Albert) hoofdond. 1889 dipl. slöjdB hoofdond. 1889 nutt. handw. n. en fr. handw. nutt. handw. 185 185 135 135 185 185 2 2 2 2 2 2 1. Ammunitiehaven 10. lagere schooi der 2e klasse. i ONDERWIJZERS door -wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 2 2 2 105 155 75 g 45 P U g T rS O fcp g id. id. nutt handw. tb c 2 31 25 26 20 29 39 30 28 25 28 24 41 leerlingen. n n r> n n n n n n n n Totaal 346 leerlingen. Ie klasse r> n T) n n n n r> n n S g ■- P Duyneveldt (Wilhelmus pdrianus) in (Joseph) ƒ2200 en ƒ350 vergoedia voor huisluid n.hw. dip.slöjdA hoofdond.es 1889 nuttige handw. onderw.es. n. h., vrjje en ordeoef. ond.es, n. hw., vrije en ordeoef. (Botten (Wilh. Frederika) [Van der Hoek (Adriaan) |Le Conte (Louise) Dreves (Maria) (Alter (Henri) citer (Petronella Wilbel- hoofdond.es 18«9 ■mina WiJnanda) ■linkenberg (Catharina ■Adriana) ■'ion (Anna Jacquelina) ■orn-Stassart (Maria Catha- rina Hendrika) i-iacomina Christina) is< hoor (Elisab. Antonia) linkenberg (Catharina Adriana) 1 rkoren (Susanna Wilhel- mina Augusta) lette iCatharina Lize) ju den Berg (Johanna) (Elisabeth Wilhel- mina> ■iivitri veldt (Johanna Hen- drika) •imn-Westers (Catherina Petronella) y1 Greef (Elisabeth Maria) ■ording (Henriëtte Maria) ■ms (Theodora Engeltje) ■'oor de gymnastiek: Bl'i'Jdemeijer (Jan Hendrik) id. n. en fr. handw. id. f 30010 ets. per 120 week, als 100'er één, 9 ets. 70 als er twee, 50 8 ets. als er drie of meer I kinderen zijn, die den leeftijd nog niet bereikt hebben, waarop leer lingen niet langer op deze scholen worden toegelaten; voor min vermogen den worden deze bedragen verminderd tot 6, 5 en 4 ets.; voor onver- mogenden is geen schoolgeld ver schuldigd. hoofdond. 1878 Fr., Duitsch, Engelsch L.O. hoofdond. 1889 Fransch L. 0.. vr\je en ordeoef. dipl. zang gymn. L. en M.O. 1600 hoofdond. 1889 teek. L.O. gymn. L.O., Fr. en Eng. L.O., dipl. slöja A en B, vrye en ordeoef. hoofdond. 1889 Fr. L.O., wisk. L.O., dipl. Z. en Tk., v. en o.oef. hoofdond. 1889 wisk. L.O., v. en o.oef.slöjdAenB Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: 2e 8e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e Rang of akte en verdere 1 toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1570