161 1 werkman 75 werklieden. 8 Totaal Belooningen en straffen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 December 1913, no. 22820/5, afd. R.A. werden met ingang van 1 Januari 1914 bevorderd tot: tuinman 1ste klasse, 2 tuinlieden 2de klasse; tuinman 2de klasse, 1 plantsoenwerker 2de klasse; plantsoenwerker 1ste klasse, 5 plantsoenw erkers 2de klasse. Krachtens artikel 45 van het Werkliedenreglement 1911 werd door Burgemeester en Wethouders wegens langjarigen trouwen dienst een eervolle vermelding, gepaard gaande met eene gratificatie en één of meer extra-verlofdagen toegekend aan de tuinlieden 1ste klasse R. v. d. Veer Sr., A. Krouwel en H. G. Geijsendorpher, aan den plantsoenwerker 1ste klasse J. de Regt en aan den plantsoenwerker 2de klasse J. Kortekaas. Van 1 Januari tot ultimo December 1914 werden opgelegd krachtens artikel 46 van het Werkliedenreglement 1911 overleden is op 29 Dec. 1914 Blijft Vast aangesteld werden (respectievelijk met ingang 1 Januari, 1 Mei, 1 Juni, 1 September en 1 December 1914). zoodat op 31 December 1914 in vasten dienst waren in den loop van het jaar werden, om bij gebleken geschiktheid als vast te worden aangesteld, in dienst ge nomen Voorts waren op 31 Dec. 1914 bij de Gemeenteplantsoenen werkzaam, in tijdelijken dienst in lossen dienst 4 werklieden. 70 werklieden, 15 184 282 werklieden. it

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 157